خارج از مدرسه http://hmohamadi.mihanblog.com 2020-06-02T01:14:56+01:00 text/html 2020-06-01T15:15:37+01:00 hmohamadi.mihanblog.com حسن محمدی تحلیلی از یك جنایت http://hmohamadi.mihanblog.com/post/1377 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal" align="center"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 8pt;" lang="AR-SA"><img src="http://niyasa.ir/wp-content/uploads/2015/11/71.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="256" border="0" width="334"></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 8pt;" lang="AR-SA">یک پدوفیل 29 یا 35 ساله‌ به نام بهمن خاوری با رومینا اشرفی،&nbsp;&nbsp;&nbsp;یک دختر بچه 13 ساله ارتباط برقرار می‌‌کند.&nbsp;رومینا دانش‌آموز است و پدرش نمی‌خواهد او در 13 سالگی ازدو</span><span style="font-size: 8pt;" lang="FA">ا</span><span style="font-size: 8pt;" lang="AR-SA">ج کند: <br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 8pt;" lang="AR-SA"></span></font><font size="2" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 8pt;" lang="AR-SA"> <font color="#FF0000">«[...] رومینا خواستگار داشت. خواستگارهای خوبی هم داشت به خاطر این که سنش کم بود او را شوهر ندادند [...] ‌اینجا روستاست و وقتی دختر قد می اندازد خواستگار پیدا می‌شود. باباش با شوهر من هم مشورت کرده بود.&nbsp;&nbsp;کاش او را شوهر می‌دادند اما پدرش گفته بود دخترم 13-14 ساله است [...]‌»</font> منبع: سپوتنیک،&nbsp;&nbsp;مورخ 29 مه 2020</span><span style="font-size: 10pt;" lang="AR-SA"></span></font></p><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 8pt;" lang="AR-SA">&nbsp;در این روستا،&nbsp;&nbsp;&nbsp;یک پدر که نه روشنفکر است و نه ثروتمند و نمی‌خواهد دخترش را مثل گوسفند بفروشد؛&nbsp;&nbsp;او را به مدرسه فرستاده.&nbsp;&nbsp;ولی از آنجا که به اصطلاح قانون اساسی مشروطه،&nbsp;&nbsp;قوانین مدنی ایران را در چارچوب توحش ... قرار داده،&nbsp;این قوانین تبدیل شده به رسم و رسوم قبائل صحرانشین.&nbsp;&nbsp;از اینرو ارتباط با یک مرد 29 ساله برای رومینا مسئله‌ای «عادی» تلقی می‌شود؛&nbsp;&nbsp;خانواده‌اش هم حق اعتراض به این رابطة غیرقانونی را ندارد!‌&nbsp;&nbsp;ولی پدوفیل مذکور دختربچه را از خانه فرار می‌دهد؛&nbsp;&nbsp;خانواده به پلیس مراجعه می‌کند و پلیس بدون دستگیری پدوفیل،&nbsp;و بدون توجه به خطری که رومینا را در خانه تهدید می‌کند،&nbsp;او را تحویل خانواده‌اش می‌دهد!&nbsp;ابتدا،&nbsp;&nbsp;با وساطت خانوادة مادر رومینا،&nbsp;&nbsp;&nbsp;پدر از مجازات دخترش چشم‌پوشی می‌کند.&nbsp;اما انتشار عکس‌های رومینا و بهمن خاوری در شبکة مجازی نهایت امر به قتل رومینا می‌انجامد:</span><span style="font-size: 10pt;" lang="AR-SA"></span></font></p><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 8pt;" lang="AR-SA"><font color="#FF0000">&nbsp;«[...] رومینا اشرفی دختر 13 ساله‌ای که با بهمن خاوری،&nbsp;&nbsp;پسری که 16سال از او بزرگ‌تر بود فرار کرده بود،&nbsp;&nbsp;پس از دستگیری تحویل خانواده‌اش می‌شود[...] خانواده رعنا دشتی،&nbsp;&nbsp;مادر رومینا سعی کردند که پدر رومینا را آرام کنند.&nbsp;&nbsp;&nbsp;اما عکس‌هائی که در فضای مجازی منتشر شد دوباره آتش خشم پدر را شعله‌ور کرد و او را به سمت قتل پاره تنش سوق داد [...]»</font><font color="#FF0000"> </font>منبع:&nbsp;&nbsp;انتخاب، مورخ 10 خردادماه سالجاری&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt;" lang="AR-SA"></span></font></p><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 8pt;" lang="AR-SA">&nbsp;پدر رومینا به تحریک برادرانش،&nbsp;«برای حفظ شرف و آبرو» ـ&nbsp;&nbsp;طبق قوانین عرف ـ&nbsp;&nbsp;دخترش را به قتل می‌رساند و «طبق قانون شرع» روانة زندان می‌شود.&nbsp;&nbsp;ولی این قانون... با آن پدوفیلی که با افتخار عکس‌های‌اش را با یک دختربچه 13 ساله روی خطوط اینترنت گذشته،&nbsp;هیچ‌کاری ندارد.&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt;" lang="AR-SA"></span></font></p><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 8pt;" lang="AR-SA">خلاصه از این مختصر چندین نتیجة مهم و اساسی می‌توان گرفت.&nbsp;اگر مردی بدون توجه به این ارکان مقدس،&nbsp;خود با یک زن 19 ساله ازدواج کرده،&nbsp;و بجای اینکه دختر13 ساله‌اش را مثل گوسفند به اولین خریدار بفروشد،‌&nbsp;&nbsp;او را به مدرسه فرستاده،&nbsp;قوانین وی را در شرایطی قرار خواهد داد که دخترش را در خواب،&nbsp;یا در بیهوشی،&nbsp;مثل گوسفند سر ببرد و خود و خانواده‌اش را هم به نابودی بکشاند:</span><span style="font-size: 10pt;" lang="AR-SA"></span></font></p><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 8pt;" lang="AR-SA"><font color="#FF0000">&nbsp;«[...] رومینا را که آورد خانه دیگر آرام شده بود [...] اما تا به خانه رسید برادرهایش گفتند پسره عکس گذاشته و آن را نشان می‌دهند [...]‌ با این عکس گذاشتن بهمن،&nbsp;&nbsp;بابای رومینا دیوانه شد [...] ‌سرش را بریده.&nbsp;&nbsp;بچه هیچ تکان هم نخورده [...] امیر محمد،&nbsp;&nbsp;برادر کوچک رومینا هم&nbsp;&nbsp;پیش [او] خوابیده بوده و بیدار نشده است [...]</font>» منبع:&nbsp;&nbsp;سپوتنیک،&nbsp;&nbsp;‌مورخ 29 مه 2020</span><span style="font-size: 10pt;" lang="AR-SA"></span></font></p><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 8pt;" lang="AR-SA">&nbsp;پس از انتشار این ماجرا در خبرگزاری‌ها،&nbsp;&nbsp;&nbsp;بی‌بی‌سی،&nbsp;&nbsp;حاضر به یراق،&nbsp;&nbsp;در رکاب حضور یافت.&nbsp;مخالفت منطقی پدر با ارتباط دختر 13 ساله‌اش با یک مرد 29 ساله را نادیده گرفت؛&nbsp;آدم‌ربائی آن پدوفیل منحرف 29 ساله را به حساب «عشق» آن دختربچه نوشت؛&nbsp;&nbsp;&nbsp;قتل دختر به دست پدر را نیز «فرهنگ ایران» اعلام کرد!&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt;" lang="AR-SA"></span></font></p><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 8pt;" lang="AR-SA">&nbsp;بله همانطور که بارها در این وبلاگ گفته‌ایم بی‌بی‌سی،&nbsp;&nbsp;&nbsp;رهبر «مدفوعات غرب» با روابط حقوقی ـ انسان محور ـ و عرصة «فرهنگ» به ویژه در کشورمان سرستیز دارد؛&nbsp;&nbsp;به صورت سازمان‌یافته از عرصه انسان‌ستیز و ضداجتماعی ـ&nbsp;&nbsp;تعلقات و تعصبات دینی و بومی ـ&nbsp;&nbsp;دفاع می‌کند.&nbsp;&nbsp;و قتل رومینا هم وسیله‌ای شد تا بوق آنگلوساکسون‌ها بتواند لگدی نثار «فرهنگ ایران» کند.&nbsp;&nbsp;حال نگاهی بیاندازیم به استفادة ابزاری از این فاجعة انسانی.&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt;" lang="AR-SA"></span></font></p><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 8pt;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 8pt;" lang="AR-SA">بلافاصله پس از انتشار خبر قتل رومینا در رسانه‌ها،&nbsp;&nbsp;&nbsp;قلب خیلی ها و در رأس‌شان رضا پهلوی به درد آمده،&nbsp;احساسات‌ رقیق‌شان سخت جریحه‌دار شد!&nbsp;&nbsp;&nbsp;توگوئی این جماعت از وحشیگری‌های رایج هیچ اطلاعی نداشته،&nbsp;&nbsp;&nbsp;و همین امروز به دلیل این جنایت است که با پایه و اساس توحش آشنا شده‌اند!&nbsp;جماعت سلطنت‌چی که دلش برای آریامهربازی لک زده،&nbsp;&nbsp;فراموش کرده که پایه‌های حاکمیت‌اش بر همین وحشیگری‌ها استوار بوده. <br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><font size="1">از وبلاگ ن.ركسان(با حذف و تلخیص)/ (نقاشی: فرانسیس بیكن</font></font><font size="2" face="Mihan-Koodak"><font size="1"> نقاش شهیر ایرلندی)</font><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;line-height: 106%"><br></span></font></p><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2020-06-01T14:24:25+01:00 hmohamadi.mihanblog.com حسن محمدی «شاهنامه، ستون بزرگ زبان پارسی وهویت ایرانی » http://hmohamadi.mihanblog.com/post/1376 <div align="center"><img src="http://www.w-z-c.com/images/shahnameh-ferdosi-w-z-c%20(1).png" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"><img src="http://www.w-z-c.com/images/shahnamae-wzc.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="201" border="0" width="151"><br></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak">دکتر جلال خالقی‌مطلق که بیش از چهل سال است روی شاهنامه، ستون بزرگ زبان و ادب پارسی کار می‌کند، می گوید : « فردوسی سی سال برای نگارش شاهنامه رنج برده و من چهل سال برای تصحیح و ویرایش آن کار کردم . » </font><font size="2" face="Mihan-Koodak">آنچه دکتر خالقی مطلق در طول چهار دهه انجام داد، کاری سترگ بود که برای نخستین بار در تاریخ ادبیات ایران اتفاق افتاد و آن این‌که: برای نخستین بار یک محقق و استاد ایرانی موفق شد مهم‌ترین متن ادبیات فارسی را با شیوه‌ای علمی تصحیح کند. متن‌های تصحیح شده ما همواره مطابق نسخه‌های شخصیت‌های علمی خارجی بوده است و این یک کمبود و کاستی در حوزه تصحیح متون وجود داشته است. کوشش‌های استادانی همچون بدیع‌الزمان فروزانفر در تصحیح غزلیات شمس اتفاق افتاده بود، اما در حوزه شاهنامه دستمان خالی بود و حرفی برای گفتن نداشتیم...<br><a href="http://www.w-z-c.com/goftego-khaleghi-pajoheshgar" target="" title="">ادامه</a></font></div> text/html 2020-05-29T14:45:34+01:00 hmohamadi.mihanblog.com حسن محمدی گفتگو با نجف دریابندری http://hmohamadi.mihanblog.com/post/1375 <div align="center"><img src="https://media.mehrnews.com/d/2016/07/16/3/2141564.jpg?ts=1486462047399" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="174" border="0" width="262"><br><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak">انتشارات مروارید برای چهارمین نوبت کتاب «گفتگو با نجف‌دریابندری» شامل مصاحبه‌ بلند این نویسنده و مترجم با مهدی مظفر ساوجی را برای چهارمین نوبت تجدید چاپ کرد. </font></div><p style="text-align:justify" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak">ساوجی در بخشی از مقدمه خود درباره چگونگی شکل گیری این کتاب عنوان کرده است که این مصاحبه بلند، با گفتگویی مطبوعاتی در زمینه ترجمه در سال ۸۳ شروعشد و پس از تکمیل آن مصاحبه و به پیشنهاد صفدرتقی‌زاده و پذیرش دریابندری در چندین جلسه ادامه یافته و در نهایت مبدل به کتابی به شکل فعلی شده است.در این کتاب اظهار نظرهای دریابندری درباره موضوعات مختلف اعم از فراز و فرودهای زندگی شخصی وی از جمله حضورش در موسسه انتشارات فرانکلین و فراز و نشیب فعالیت این موسسه، نگاه او به مقوله ترجمه و مهمترین ترجمه‌هایی که از وی و در روزگار وی منتشر شده است درج شده است. در کنار این مساله نگاه او به بایدها و نبایدهای زبان فارسی، داستان نویسی طنز و سینما نیز درج شده است. از مهمترین نویسندگانی &nbsp;که دریابندری در این کتاب به اظهار نظر درباره آنها پرداخته است می‌توان به دهخدا، جمالزاده، هدایت، چوبک، آل احمد، گلستان و&nbsp;علی محمد افغانی اشاره کرد.</font></p></div> text/html 2020-05-21T22:56:46+01:00 hmohamadi.mihanblog.com حسن محمدی ایلهان برك http://hmohamadi.mihanblog.com/post/1374 <div align="center"><img src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1396/2/20/1241560_811.png" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="269" border="0" width="274"></div> text/html 2020-05-15T20:28:43+01:00 hmohamadi.mihanblog.com حسن محمدی اندر احوال تو http://hmohamadi.mihanblog.com/post/1373 <div align="center"><span class="" title="Edited"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTExIWFhUXFxcaFxcXGBYYGhcYGRoYFxUYFxUYHSggGB0lGxcXITEhJSkrLi4uGB8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy0iICYrLS0tLS0tLS8tNS0tLS0tLS0vLS8tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIANcA6wMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAgMBAQAAAAAAAAAAAAAEBQMGAAIHAQj/xAA/EAABAwIDBQUFBwQCAQUBAAABAAIRAyEEEjEFQVFhcQYigZGhEzKxwdEHFEJScuHwIzNi8RWSgkNTY8LSF//EABkBAAIDAQAAAAAAAAAAAAAAAAIDAAEEBf/EAC8RAAICAgIBAwIEBQUAAAAAAAABAhEDIRIxBBMiQYGRMmGhsRRRceHwBSNDwdH/2gAMAwEAAhEDEQA/AO4rFixQhixYsUIYhMeLBFofGjuq0UxU9QlTvUJRAnkLUhbrUqmQ0IWrra6JT2m7TUMEwOqklzpyU23c6N/IcyuP9pu22IxRILvZ0t1NthH+TtXfDkolZVnUNv8AbfC4ZpOb2rhbJTLSfEkwBzVKxP2oYt8mlh6TGgT3zmPmXNk8gFzv2snlc9TFl7TLjpcndx5WRKKKtl0pfanjQe8KR5Gm4eocrNsb7UKL4FekWf5MOdviDceq5bSwz3EgMdOsAGedlFUpEagz0gjqFdIh9JbM2lRrtzUajXjkbjqNR4ooC6+btk7Wq0HhzHlp3OaY8/ouy9mO1D3UadXFRlfIFVoIAIMDON08RbohaotMuYC2AWBbAKiwme7T6n4hMgUrd7rOp+SYUnSVRZMsWLFQRixYsUIJtoDvqBE7T98IchELYNVxTWmCbqZrgUBXwp9q1xPdAMiNTuRYqDcD5KFFlaVhWBeoRppUFtVsscLLxhkBQhsocUO6eh9LqZa1BKhBK9RFTPChciAPFTvtB7YNwlP2dJwOIeLRB9m387hu5cYVl2zVY2hUNQwzI/MdIaGkuPkCvm7aFYudnJJLr94yYHdaCeQAHQBElZTPdobQqVnmpVe57jq5xk9OQ5IRozOa38xA8zHzWrZJAAJJ0AuT0CidUIOYajTqL/FEykjYaq2fZ/s6lUrB1WHATlYZu4QZtrAmxsq4cO6pWe1o/G7oBmMSVeezGwWU+84klwLSSSGkHUBo3HnKTlyKK2Ox4pT6HHaSrh2UaIe4FzTNOqSwOa0XcQWgSN0AXkLn209rGq/M5jTEgOAc2RJgm66vT2fRMdxmg/DHS8IsYFgtHw+Kzx8ivg0fwl/Jw9uVxF4uJOsc43rqf2f9oGYsHB1m5iWuk6AgCJncSFL2g7J0sRTJDQ2pHdeBBndMahc32BtCrgsTmAAqMJa4OEgbnW6LRGayr8zPkxPG99HdOzNZ9N78JUJPs70nHV1Inug8xorGucHtHTOOwtRjXAVAS6bS2ocrJHHuz4hdJbxRfAokq+6z9RRuHdfwQOI92n+oorCHveCoMNWLFiosxYsWKEEmMd3yOa1ha1/7h6rZEAzyFqV66q0auA8QhX4+lP8AcZ/2Csos7VsoqT7Bbl4GpCANGy1p6eJWhxDfzDzUX3xgJl2vVQsKXjkN9+bzXj8YINioQCxAgkcyh3IrEGTPEA+YQdWq0auA6kBWCVH7VMVkwDmgiajmtEmJ/EQONmkeK4NjHDO6NJIHQWC6H9se12vxFOk1wc2mwOlrgRme45xbeGtZ/wBiuaVXySeJJ80cdIoI2fWLatNw1bUYR4OBUeNzGo/MIc5xJA4uMwI6qTZlEuqM4B7ZPDV3waVNsrDlxzu11vxO9DKVBwjydFk7PYOBJ1N78efkrfg2Q0HQ7idY5BVvYvvR8dBzI3q1vrMptzO04nX/AHyC5+R2zpQjSpBmCLibOLhxsB0vZHAxmuRGsfToVUKHaAHutkBt7tI0FzdOtlbQFWo0SYqU3DyNvG5Qh0OaTTz3a/Nc0+0rZ+TEMqgWqNIP6mx8j6K9/wDOU6bgyoWtdMXMTzBQ3bPZzcThXZfeYPaMPNouB1BI8U3DLjNMTmhyg0cxwdYyL3ER4aLvuye0lB+Gp1X1ACWjOLnK7RwMaXXzvhqlgVduym1m08OA9xiT3RvLiYnkuhKjmRTd0dkZtBlamx9My3ORNxcRuKaYL3vBVjYIIw1MzrVJHQtCs+ANz0Sn2Gug9YsUT8QwauaOpAULJViCq7WoN1qt8DPwWtHalOoHZHTlEndrorplWiudpqpDHwSCTqDB14qmkE6vqHq931Vo7T1O51cqzKMU+yHE0mxp5yfihvZj8oRtYyhsg4+qtMpl9wva6hWllPOTYglhaNYNz1RON2xSpRneAXGAN5m2i57QqvoVslVpY4SCD0sQd45orEbdpVBFXI5gMsMw5wmJB/xv4hBVh20XXEbZoMu+q1sxE8xInhpvU4rBwBbBFiCDIIPArl78M2pV9nQFnO11luWznk3gX9Fe8C4UmNpg2Y0AeCG18BuLS2OmvUeIrQFWO0/acUYpMltRwnOWyItGUT5kqbBbaZXoge0aauSXNEB1rF2TUD6q2gd9iDtAA+s0OqVA33TD3AAZjPdBjQpFi8PQcTlpEAH8Ti4+JJvfgEy2+Ze28SbnhMEql7Y2kQ4+zJDIsTGaI73qhbeqDio7sWdqGhlVzQAA5rSI8P8A8lV0FHYvGGsMzz3pIngNWjpqPBebJ2Y+vVFJogm+Y6NHE8Qm3SsGKt0a4SpAcN5ygeM5vSR4p/gqcBK8ds9tKsWNqZ8pgmIvr4FPMG0QFlyys2YocexxsKnJ+uhG+6Kq44GoSaZImBacrZgW+KC2c4CTr/LI5rQ0E8fQ8isz7NkER7QxYNN/cgwQ3nNpHJRdk8Q/OIBMcATHkoqhdV7jRrbr/OK6B2a2HTw9H3gaj4zEaW0AO4X+Z4IZS1ouqdsXbZw9QtMMDskktADif5otMFWcxwY6lla4RYy0kiQQIEToRCsz6R3iF4aQcCOX7JSyP5CcVR89MNyIiC63CDEJ9hMMSwtsHsAc07nC2YHmJTDbOwKeFxZzQWuAe0OJMEuMhwH4TEb9eSXbYr0zUBp90FvfaDMHfBFo4LsQycqo408Ti3Z07sPji5gZNmuaQOBIv8FdNpVyym5wMQNRaFQuwD5bak+mAWgZwQXc76hXja2DNak+k0wXCJ4IE/cW1ordba/dzF7iNJv80FU22wb/AFCYf/zh1QND8RAG5ot5IzD/AGYYdvvPe/qYWlONbZnad6RWX7bDpygeazB9p/Yis4i5YA0ayeaveF7CYNmlPzcfgj2dm8MNKLPFoKFyjYSTro4/tHtlUrANyaGbD6oOltGq6xDgF3F2xcOBApN8AAhv+Aw//thS4sH3JnHc1bKQ1skxc7lE3Z+LN4C7I/ZVKYDWeQK2GzW8v+qtNIj5SOe/aviw7DUcwiuaop23sLS433j3el1z6riALC0aKydt8aMTkc8NbkzFkE6nje8fMqjiukY2n0Pkmg2htd9J4cHEEaQSPgrNV7V1KuGqBjxTrDLldoCJ71zIBhUl5Fit6js1Op0Jt1+CY0BHbJdm7Te6q41nOqQ1ziC83IuYd4eij2TtuqzFsqg94uDSN2VxDS3yPogtn16ADvaNc50GC1xEco080PQxAzAubpcRbvCCJnUWUu/gutVZ1PtO4hmYEyAbLmeOrPykPEFoiIi2vqF1ClhG4nD/AHsVz7GHhxNixw1kafwLnXajHipDQcwZ3c8AF4GhdGp180tKmWqdiFlIkF24a/zxHmrB2axGRrnTBbMeQiUiw2JyhzYBDmlt+cXHOyJpNdTfkNg8AjgeCk7oZi1JEtFpL3XnUnjI1lOaFYtslTaRDi5o/UOuvwTRvGJHLUJEqZpVrsaUK4Cnp1i8xu5cENitk1WGIzSCWwQZHHj4cU62Xhmsb/lvnjy9VkyTSWjZhg72T7KphryXC5FuXEz0smzsYx12ut/IQdMWtcn4DfKgdhwbREnRZG7NiSLvsvajKrS1zv6giDxjcT81M0wVSqGGe0gtnMD0JHX+aK3YSo5wGYQR5HmEXKxEsajtA219jU6xa9zZc0EC5Eg6i3mswvZXD/lLDfvggPvxIG7imgRdNrokN8TP1XR8R8rizmeZcakhZhNn0qRbkH9QuHtHEuLnR7pJcTbX1Vkwh74vGqSY0ta5r3NJLZs0gSLG9jPFMaFcEBzDINwRdaWqkZE042Pfa7tfJel8a28UqOMA1Hw+q9big/SfEfVM4i73SYydiOYXhxIQYdH4QVC97psY5RHqFaUSe5BntWk6HxBWjzwgevxQhadcwI6k+iHdXbpJnkI+KKt6FuVdoNId+b0WpeeKCZiANLfqcvTij/h6q2mSMoUcQ2/TLmiJN1W8Ps+q42pvPDun6Lpp6Qo3niQudDLw6OhKHLs51RqFjpAgiQQdRuNlPRrwcw3zPjqrZ2m7MNNL21IRULnFw3Om+/Q/VUD70c2WDIJB0sRYrXCSlsRJNaHUCtFLIyTZsNa2CbCCAIQrOx+Iz5CaZPVxB6QJTrsfg/a1t/dGawm+gsevougUaL2GA5o5uDAfROhG+xOSfHoUdley1RuEq4auYbUcZDJgWEOE77DyCV7Y+zqjTwld7XvfWpNLoMQ4N7xho4sB8V0rCaQXAz8tF5i3BsVCO6LPHFh18j8Upd0Mk6SZ8z7RpZah3318j8CFctl4J1bC0oYTMAHKTdpyTPKCq7t/Z5p1qtICPY1HtA1OVsBpnfLcqtH2ddpmU2HC1oAzF9JxaXd42dTgbie8Oc8lFFS7JKUor2g20Nl1KYdUeyO9lcLQ14BJgTpCH2LiAH30G/hbXzHqr1trGsLa7Koc1tRmeHNyQcrqTiAbxlA5rnFLaHtHXbBaGttPeyiA4zvKRnxJJpGnxfIk2m0dFwLwMp9ozLc5nS0XGhMn+FQe3a8kuYQZNwCQefklXZnBGoBUBJDSbe0gMdyaL6EX0vG4p/iMSBWcTvM+PIjouRKHDR24ZOezXD0mmCCDJixgwLkqKpWgxmPiJjxT2tRpVYIAJ0PHSN3ileJ2VclrnakcYjrefFBYaG+zqDnNDmlrp1k80U6jWEkOBMG0wZ3wkWy6lSm7K0tcCYIII+qsn3hpqBpY5p3iRAPKVa2BK0z3Z+L3O1HGyb0axjW3A6eaXeya5xJExvHzXkwYa0gbzI14xMp+DK8ct9GXyMayR0ZjcfTY9oILbyTq300RzqlNuZ7CHF0WBJB6NmAq/tOuxglxJ8OJjULNkVKZOdpII3i3+11oS5+9dHInBQfpvT/kWAYt9obE/wCHzUntnEXDh1cB8Fn3ggbiPIoKrRY42eWng7TwnVaFJPsyyhKO1sJc7/5Q3o4lTUsXFpc7nBQRwW8PbPEC6hfXY2zqrieA/ZFqWgVyg7evqNamNYLuBb1ssFVj7gg9Qkz8RTF/ZudzM/NTMrPPusa0cyqcNaLjkuVSpjYkD8A6hDuqP/OP+qBdiqjdX0+iGO2jwUjjk+tlTzYl26K23CjfJUrcOOClDV7mXIOqF06eekW8AfP+QuR43BO+81srPxGdAJFiB5eq63galy3iFzvE4Co+tUdkJaajiJdA1K1eOr+aM+Z8fixl2Totpg5suY7tbbpMgcbKzODfxVGDkxvzVVwOHLCDFJl95lPW4ymRDsR4NA+Ilbcdr5ZjzVJbS/z7Fg2fiKTbNdPC9z4Jk+oDINwRp11CrWCxNFpGU33k2nxKbtxIIHI25jklZU1K9/UdgpwrX0OS9r8EWY+rGv8ATdewc2Gt4f4j1TGt2JxbhmpMLGuBJDyyOUZZ+WiYfaTjabDTfLS5oLXsn36bpEGOBEjgYVa2p2/xT6Io03+zYGgOLbOfaCSd08Agc92g1DVM17UYarSpkYjE+0rtyNy5y7K24i8nedTxjUqtbHqQ8jiPn+60JkXOrgTO8k3JKHw78rgeCGT5Jhw9skXrsziMtWJEEi3Eg3v0Vuq1ab9QD0sqL2Tqh2IozHvxBMAkggCTpcro+0ezBOZzO6NdRbdpOkrl54vkdjDNUCU6zW3aTy0PrqpaOOLd03g31+aWV9hYsND2Nzt5CT1jxiyXVMfUYYexw13EehSeLHqSLOcU1zw7M5jxvOhvvTnZ+LDjLyPdAkc9eu5Uihtam46xO4op+3mUXQM2YwAwCJO6dwVKLuqLm41bZ0IBvvNa0ka3MRf9kuxW3GiwLbcL3XONp9qsS50OOVn5Bu6nUryniNHNNitCx07Zhll17S3YvGU6xuHvjQCQ3yRuEdA7lEgTvgeaq9DaL2xBv/N6Y4DaAqODX1HNnTSOkrp4s+Nrj1/n5HLyYct8+3+X9yzf8m5g77I8QpaG0WVJ7ptxS0Mw7feqZj1krb79SHuMJ4wFrcU17YuzJGclL3SVfy+Ru3iw24G49bhRYnKffp/+Td3zCWf8y4W9mQOilp7YbNx52QcMi3Qx5cUtN/f+4dh8E0g5axjwK0rYJjO89xPOVoHU3QRqdCLeZ3rd9Ui0B48j9Cq9SV9l+jBLogbjaI91hcekrcbS4UUNVo0nWBNN3DT00PgvBgao/wDWb6pieN9v7mdxzLpL6V/2LQ5bEngkA284xlYAYGpnUToIUWN7QEaPE7wG/VcmOKctJHWlkjFW2WjAPIqCRbRc+pYhziZ9o65iDu3JiNrVnAw0m0y4gCPBQUMRWcRla0A71u8fHOCd0YvIyQm0rf2GFFk+7h+HvGUzp06pETTpjWwkylTi5o79cDTT4BKsftUTDC4/5OM+TUUsyj8/u/3JHC5fGvov2LLVr0aHeqVA48OPgkG2O2lQgtpdwHU7yPkq/XcXGXEk80I+kSss8ssj9zNePDDGqigHG4lzySSSTvKHIgBSV6ZBWzmWnhA8/wDRRp0tFNWzWJELXEMnvtFjryO9SjcvA6DB912vXcVEyOJmAxZY7WN4PA7iuw7H7RGpSpjMc1i4A2gC9jcT/OXHRhw4uDb5TqLz4fNF0MQ9gEVHNInKQSOokbuSHJ43rK4vY3D5Hp6krR2XD9oXsAAkxpoTG4X8f5pW+0fb5rJYaeZ9pHdtvueP1VQo9pKrAXZs741cbNEWMAc+SruKrFxJJkkyTxJSsfhSX4+huXzI/wDGtlhr9qalWoLNpUwRMATEj3nRbwT/ABsO70gyfeGh5hUnBUm+wqudPv0224SXOvxsB4q7VAA1oaIEWGsDcJVZoxjXEXDJKf4mQbUohzA4IfZda0FMa3uJLQ7r0tbQbH+OMNaVpRrSPVa4t80wULgn3VJaIyzYLGAAOy5jwO5OKO03OjLRg+nqqns3Fezq30nTkrONuM0a0k8A1dTBleSNNW0cvNijily5cU/gIJxDwRlAWtPZDp7z+v8ACVA/az4kMOW8eGpgKCjiatWzXACdd60pZEtUjJJ4W6lcn/n9B5Tpw0NmY38PBEfeBEEz/PRJfuFQk5n7tZ+Kw7LG6oRGqTwi+5foafVmkkoa/qOXgOsSOig+5D8zhylV/E4osMCo4xrwngtm7YfHvDyCYvFn8MQ/Ox3UkxPQGttNwG9JxgKhddtyTNx1TJ+PbRZmIJzGP56pc3aT6ju5DRc3us+FTVuJr8jg6jL7DOnSqGR3QDbjA036r1uzG/ifu3W/0l1d1QNDnPgkwALDzC9ZREFz6gMNcYzTMAwPh5p3uUb5fYztwcq42/zYq2pWGdwae6DA6C3qZKgpPlC4ytDTO/RZs6pMLmyuXuZ1Y0tILqawpAyFjG96Vjn96EuwwPaOGkSl7HWI4x5jQ/EeJT+o2QQkVMQ+OaZCWgJIhAMaafBSUnEGRwcONi0g68iUfRaBU5EIfD0ZqHIYaDr8gjUinEEaxwMiWkk5ddxgweIReOq1DSyub/kDA0PMIv2bWOc1wPs3GSBqDFqtP/ITcbxZaVMI1rDmlzHHu1WTkMHV35TcWPFNjTakLurixZizlY1gEbyd5KEaLphtJht6cxyW+zNnl4JIIptk1Kke6GiS0E2zGwjiQtXkJcvaIx9bCdnUS5raZbYu9qZtI91vgYJ8FZjUzXQOzac5qhEZzIH5WizR4ABHUKcFcrK7ZugqRMf7ZSmq3vSnteg5jA4juvEiDNt0xYTw1SZ7bpatBXYe4TRPK6X4N90woCWOHJKqGviriRjTEPh46fJNcLh3PZnZcjUDXqOKrdWvNR54CFYuz2IgtvY2K0YMrxStGfPhjmjxYZhNolvvA9YvHOy1fjM39trpn8Oh8Nys+DrN0dTMTrA9bqargwLiL810F5Ebvic5+JKqcv0KxQbiHDUgcyixsuo496puvCOxG0aNN2Um/K6Aft1ujWk8NyNSyy3GIDhghqUr+v8A4T09gsvLyUYzZFGNB6pLV2y4WjL4GUM7atQ39ofIfRH6OaXbF/xPjw0o/oV/bVJ7y1rWkhovA3lDYHDPEwy5ECbR5q1YnCVCJLmNvNrnztZLzWpz3qjj+mAPCL+qzY5y48UjXlxxcubdfYFOCrOEOIaNb7z9UDtXDtZS9/M4uDbeZnwCcffaY0pZhOrr+plKO0e0C9rGwAAS4AdI/wDspk9RQfwisXovIktv6sqO0X3Hiptnu06oPGHvIrZ34eqySXtN8X7h41CZ/wCpCLCW1XRVSIoaxqkuNbFQ806YlG1PfV4+yPohqVCTA4X6JpgmNDQGn90uawNDiH94REXzTx3R+6KpOuimtFRYTjrgDhog6LXh00nFrjq0Gz/DSTwKLqXC1bTVQnx2iTjyVDXCYChXbdn9WT3ZcAw+84huguNOaB25XbVq08PStSZ7wFgSDJ01j5qTEYt/sTlHfAjMLEs4dRxQnZ6lZ1Q/iMD5la8mWPp3EywxS5+4eACLKWkVCCvWOnouczaZUeQ0N/CCSBa2v1P8AQ79VPibKMCVLsnQbghASuvRy1PFNaNmqPFUc0OG7VRPZGI8QcoqO4mPVO9lP7gKqONxrnAg6OqEt/SCb+as2y3RRnkmyjSFp2y8UczAHNmowgHL+Jv6T+IckVSrNeC4EEHUbxxBGoKD2LXz0GOvAtM7+i2rYMyalN2V867nfqGi2RkpremZXGUPw7X8gLa2wDd1I3/IdfBJqVV7DlduPuu3FWjCY0F+V/cqAaTY/pK9x2z2VR3mwR+Ia+PFaoeQ4+3J0Y8niqf+5hdMVUajKjS0k3Mk755DgvKVJoEBzR1AnxupqHZmrqxw5GCtH9mqs3c2eZKbGUF1LQiUMrSuGyu7QrOL3AyBJte3gidl0gWukTJA0nna1vMLbbGFdLXjvZhcj8w19I8lFh8PVc3IGwLkzAPmbxbRDFxeJU6I4zjndpvsM2nlFNgbpOhsf/G2mt1Ve0eJaXNa1uUAdbnn0hWgbJqO995sIGrjyAB0VN7SYY0q72O5EHiCJH08FnzzjwUU72bPGxy9VzkqVCPF+8UTgjAB6ofFi6k2fVGh5rK/wmxakPcPUlspbiT/AFVJsmtYhQ4z+6fBKSqTQ27Q5wr7KLalOWzwWtB8Qp8UJYUvphg9OkHMEifktPu8GxI63RGDHdWVxBClslHmRw3A9LHyP1Wv3gTBBB5j5qegCWF9g3nM6EjzylDbSqZW5grr4ZVkG0sZYU2G7rGPgnGFphjA3gAPqq9sOgX1cxvlvfibBWWpTyjNLT5+KuarSKi72EURLXcY8lGx0BZhHWPNTYNzWOL3ES0AsbBku70w4WGrTcQYS0rdBN0gfFu0UuHagmVMxsONuAn+XR1EHooyE5ISfbWLe0NY23tCRO8DenVOnF0j7TkBjXb7geKvHuRUuit1agdUEaCAOg/eVbaJij4KmYX3grgfcDeSfl+ELxlh+zrGZ6dSmQDlvfhoYVwGGbFr8gDZc97Kseys00/enwjfPKF0mjiLGbH/ABNj47kcHaBkmAYrANq2LfHQjogjVqULVQ59KbVBct/UPmrI0Zh3IHG8qOnEZXAcOvmmqdKntCZY7fKOmQYKuT3mOGUjUGZTRuKbvbfqkFfZjqTi/DmDq6mT3XdOBUY25Q/G1zXfiblNiiWNvcNgeso6yaf6CfZVbNTIdoLjnMWPK6LNRsEgWGvW38hVnDvPsS5syANNLH6T6LyphXz3nAi0ukwOV9/JB42Lmnb+S/JzcHSi3osT9qMEgvAAuBqSZmPgqP25x9Oo+mROeCCeLZlvkc3mmG1aYonWxEgmAY3SNxVO2xVzmf5CblhjilTtsXgy5ZydxpIgq3QrTBROdDOCRE0yDtnVcplF45vfbzCUU3XCZUahLmzFkE407GQdqhgDuUuHrZmkbwhnU3ZtR6qNpIdrqYKTQyxjQEBbVxIUABG9SU3TAnW37oAjYtkBQYxsscORRNMWWmIHdPQq03ZQt7OmM56BOHOskuwvdf1HyTgFHk/EwYdBFBy3xJsh6LrqWu5KDFtTE+zfTcLAuLXdHQrBQbCqu22/0weDvkVZsDXDqTH8QPPeikvamCnsLaZVV7YVv7bOrj8B81Y6OIa45b8x7pjeqj2nouFUOPuloAPCNR6yiwr3A5HoAwNPvA81aKlZus2Ak8gEiwmIAADRfifkEwo4MvBBJuRJ5AzCZPb2DHS0NeztR7v6rjAPujg3d1JVuw+3HgAFjXAHfY+aU9nqTDUOb3QwhoibjQQp9tinTyhnvHWDMdV0PD9OUOLXycrzvWhPnCVKh7Q2tTdf+26bAG08TxTPEVS9oIAcBqRc/QLnJryrB2frF7Cy4y3JB4o/I8eMI8ok8TzMmSXGZYcLWl2Z0gEWGkxvspn4lsnuA8y2/jZK8Hjmg5XtveI9BM9ESaNT8ywo6Uqso+w3g03AndblzjemmFqwZLXu4e6Tv3Cw8t6q/Z/EHLANyIT+th3sb7ZmZr5GnAiDA3QSqwySlxfz+4GdPjzSuiv9vXZqgLHZgbmxEGAI8FVqVXcVdcTsmrUY4ltoJm2v1k+qpz6IcY91ydnSUu7FeNKThtUD1qcXGijKJlzbOCgqEbktD2Roum/ehCVIyqo1ZUXQ7p15E71A2oMyjwjrFa1RDtUih9jX2khS0CAQEva9SUHlz227o10S3EKwrC1ZBHAkeE2UlXQ9ChWCHuHE/L6BFggqmtkTFewh3Hfq+iaSgNi0zkfbR5n9/JH1WEC6Of4gY9G1I3UtVDUzdSVHm0akgdJMSUFbCs39kDqAf9FG0Gw1aYmm1r4bcCfl9VPSFkMtFrZo+gC5rt7Zg9dyA7RBppGdZEdf9Sm50KF2vhQcOas3a8Q3i2wJ8JRY02wZtJbKphqRJiFZMCzK2ClOHeAZTjCy8EgWAkncOpRzdgoY4IuLmhovKgxZLnEniU22KWtJLO/3QWvEgZt7Gn8xuFvQ2A6qS7MGg96N8HQXtOi2/wCn5Iw5cvyMH+o4Z5FHiiuvtvTDYmOLXFgjvazyTTC7BYT3w88Y06c0XhcCymZGUASbi5WnP5EJRcTP43h5ITUmzV7QIcYzeZCZ0qLiARVsdL/uljKXtHE5gwHW2p6bv3W76DQYaHOAtN7rCtnUlrsoHZ7FhlZkMF3NGul90q7YrFA1yPz776iAV4sSMgaGBwuV4aRucbWFom17j6eHLu1NENxdUN0zAjxAJ9SV6sTRSIMoc0HelWIpwVixDj7DmtEKxuqxYnCgpjyNEY12ZgsBlMkjXQCDx3eZWLEtjUe0bzPH4I3Am8LxYlTDRLjaMmxiVHh6ZAa0Wic15zGQR0i48V4sS1JpUE4qyTZlQgPif7rt8Iio+dVixFLspLRjApYXixCQloanp8f9I9uixYhCCcHQFR4aTAJAJ1jw8Fcx2fphtVoeclQZWyJ0bJ5iQD/LLxYt+CPGPJfJgzybnT+DlH3AVQG07FtJ5JFi5zeM9CouyeOiqKVUksqSw79VixJfUl+RqXwXnZVNoaGtkU2OIdOubVrhG8mysmGDXMa4gNz8Bykb+axYgx/iZeTpBP3YZiDJEGJNo6dZQeKY0ASBrAAH8hYsT6sQm00Cmg51mkDjNyd6kZjHNGXMLclixVFDJy6P/9k=" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="253" border="0" width="278"></span><br><span class="" title="Edited"></span></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><span class="" title="Edited">آرى ، جهان جهنمِ غمگینى ست.</span></font></div> text/html 2020-05-15T07:24:26+01:00 hmohamadi.mihanblog.com حسن محمدی زیباترین داستانك جهان http://hmohamadi.mihanblog.com/post/1372 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><img src="https://ts1.tarafdari.com/contents/user339286/content-image/original.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="234" border="0" width="351"><br>"اندوه"<br>هیچ حواسم نبود. دو فنجان ریختم.<br>&nbsp;<font size="1">(آلیستر دانیل) </font></font></div> text/html 2020-05-14T05:53:41+01:00 hmohamadi.mihanblog.com حسن محمدی 25 اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی http://hmohamadi.mihanblog.com/post/1371 <div align="justify"><div align="center"><img src="https://www.alaedin.travel/Files/blogs/Mausoleum-of-Ferdowsi2.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="210" border="0" width="337"></div><font size="2" face="Mihan-Koodak">این روز به افتخار سراینده شاهنامه و به پاس زحماتی که برای فرهنگ و ادب فارسی کشیده، به نام روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی نامگذاری شده است. همه ساله در این روز مراسم های ویژه ای برگزار و یاد این شاعر بزرگ زنده نگه داشته می شود. شاید همیشه باید این تلنگر را به خودمان بزنیم و هیچ وقت نباید از خاطرمان پاک شود که این فردوسی بود که باعث شد زبان فارسی به ما برسد و همچون میراثی ارزشمند برای آیندگان باقی بماند... </font></div> text/html 2020-05-12T14:40:14+01:00 hmohamadi.mihanblog.com حسن محمدی روز جهانی زن در ریاضیات http://hmohamadi.mihanblog.com/post/1370 <div align="center"><img src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/ImageUpload/5070809/13990222Pt63876962.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="329" border="0" width="348"></div> text/html 2020-05-10T08:54:00+01:00 hmohamadi.mihanblog.com حسن محمدی برتولت برشت http://hmohamadi.mihanblog.com/post/1369 <div align="center"><span class="" title="Edited"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTEhMWFhUWGB0XFxcXGB0dGBgdGBoXFxgXGBgYHSggGBolGxcfITEhJSkrLi4uGB8zODMtNygtLisBCgoKBQUFDgUFDisZExkrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrK//AABEIAQ8AugMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAFAgMEBgcBAAj/xAA/EAABAgQEBAQDBgUEAQUBAAABAhEAAwQhBRIxQQZRYXETIoGRMqGxFCNCUsHwB2Jy0eEzU4LxkkOistLio//EABQBAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD/xAAUEQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/9oADAMBAAIRAxEAPwDRFr6w3mjhNobzwDhjjw1njniQDhj0Izx4qgFPHRDeeOZ4B54STAHiDimnpR94p16iWm6z3GiR1MZZj/FtTVEhS8kvaWiw/wCR1X626QGt4pxFSyP9WehJ/KDmV/4pciK7iP8AEmmQPukrmq7ZE+qlX9hGThPKOwGjyf4ngnz0xA6THPsUiHk/xMkveRNA7p/vGYx4GA2qg4zopg/10oPKZ5D7qt7GD9HWImpCpa0rT+ZCgodbiPnaJ2FYxPplZpExSCdQLpU35kmxgPoWFgRmGH/xRLoE+QGZlqQbvzCTt0eL5g+NyalGeQsKGhGik9FJNxAFRHjDWeFZ4BbRyOZo4YDrwl44TCc0ByZDajHFLhpS4BRhLwnNHs0AsqhKlwjNCVKgFZ4p3HPFxkvIp1fen41j/wBMHYfzn5d2gpxNjoppbi8xfllp6/mP8o/sIZ4E4NJP2yrGaYo50pVdj/uK/mJ0G1vQKhhvA9RNSmbOdPiKTY3WQoh1LJ0s5veLfM/h9IyMlN87kkn4dMo6b94vqkDlHABAZZi/BCU0sxUp/EStSy7/AAh2SAOTRUqjh6aJMqYlOfOSCU3uWy+4j6ARKF7QkYXJy5ciQOQFuYI5QGBSOG5plS57PLUsJU2qRmCST7/KIdXhU1LqyHL51D+lC8h9iR7x9DycFkpQpCUslRzEbOS5PveGcT4eRNALAEAjk4WGUC3Nge4EB84ZbP1b2v8ArC5UkkOAdW0e7EtaNTm/w4VLTMlhOZKlJmS1i5GQnyKH9JIfd4Lq4ZlJlTFypbDNLnpS1wqUUlSOnwD/AM1QGJKQoAKYsbA7Fmf6j3iRheKTKeaJspWVQ9iN0qG4jS8Y4aCaKplN/oTFTJRa5lqJmgeiVEf8YzKvpPDWtBPwny9Q9j6pLwGp8K8cIqCJc1pc06fkVyZ9D06RbxMj5zBjW/4f4/48komK+9lsHJusHQ9Tt6QF0EyFeJEZKocBgHM8czwl4TmgGyqEFUcJhCoDrx14beFZoDphtSvaFqMDMbX90pIN5n3bvdIVZSvRLwAnhXCTiFWqrnXkS1ZZI2VlPlty3MagotA7h6iTIkS5SQwSn63MTJxgEzIbBhKlwgLgJKDDiVRHQqFJMBLQp9odERkmHErgJAMMrpwSWDE69e4hQVCwYAbWUgKFgjVLHqAD+hjLP4h8OgrQtACGlMbWZGQJ0Gvmb06RsykvFe4kw5MyVMSQ4KCPm4b1AgPnACHJM0pUFJJBBcEahos9VwtlKgTlCJcpRJNnWlSVf/1S3qIqwA/tAbJwfxEKqV5iPFQBnGjv+IDlFiBjIf4dVol1iQp/vEmWG5liH/8AFvWNcEAt4TmjsJgI5hJMLVCCbQHiY88IjxVAdUYH1yAuZKRvmf03L+0TSYbppYNQDZwn9T+/SAtsox6amGpRLRGqsQQnUiAdMcAgYnGJavhWC3IxKkVIOpEBLhxEyIC59obXXpQHUWG5gDKTDqRFbk8W0z5TNSD1MFqPE5Uz4FhXYuPlAEUw4mGkqhQMA4TEOuLi8SSqB9ZMuPb9+0Bn3GFOckwJN1IUw5+HMTMG2rqbtGZpw5ZQJgHkchxsQxY+hDdxGt10s+KpJD/dnKCLZjlzHloBAydSmkpwAAymUSW+LKMwD7+QW3gM1pZikLQtJIKTmca+Uu4bpG8p0B/fttGIUNOpNRLlkazUPyuU78mV8+kbeTAKIjzRwKjmeAiKMIJjy1QhRgOhUcKoQTHAYButrUSkFcxYQkbqLeg3J6C8C6DFKmoUVUctEtKgwnT3uAS6kS07HmYo/FMmdMr/AAppzEqSJY0GRR8rbDkTzBi4UHESpAKZ8hUlgEpNihuhHaAkY7ilfTS3XWyVfyinAPbNm/SM+xHiComk5167JcD2eCfElWaqclKFBipgSWSOalE6DeETPsVOwRN8aYNVhDofo7WgAMmtWhTgkNs5+cW3DuOUJAExMy26WP1MBMaxMTUlC5QTMRZK0jKbaoUnl9DBL+HGGyps6Z4yErSlAIBAIdRYBj6+0BZ5XH9GRczU90f/AFJiBXcXUq0lOdRBfWWr+0SeMeG8Pk0kyYAmVN/9NiXUrXKE7jny1tGe+DkyjL5iASSNHDgAdjATq2ZIWXSpXbIdIP4JxKmnsXCdiUrH6NEShwenUPvZqyo/l2+UP1OA+EM1NUKf8ixZXTl8oDV+G8alz5eZCgexeDJVGJ8PVxUVCW0mpQXDOELO6VofKxO4APcRf+EOM5dUjLMIROTZaDZiLb/9etoC1PEab9P+odIhuan5mADmQ682+3TV4h49RhcvKsZgw8vPQFiLjuINLSxf9tCJibXu4+T7QGNSaPLWyZRT8K0nyuTqFOSo3YNfkOcazmiqyKV8RStvhQu9rlwk2GmpizvAOPHoQFR2AhqMNqVHlmGiYDrx54SYTmgAfGOHZ0IqUAmZTKC2H4kBQUpPcM49ecWyjkIn06SMqkKGa9wX301iNRkFQ9/aGkpNCSrKTRrJUcoc0yjqSP8AZJv/ACnpAQ6rgaUsuo5Uu+VIYN13gPjHB8tUsIl+QpNizv0PtrF6+2pWApCkqSQ4UkuCO+8RFySo2HygM0qeEDLRZfiK1ZKSGHR4v/BHDH2SQM95y2VMP5eSB2+rwRw+ShSixCig+YjQK1CX57kbWg3SJc3gKH/FTC80mTMOiJoC+iV2f3A94e4g4fleJm8N1XYaP684tmP0KJ8qZJmfDMSUnmH0I6g39IGYNP8AtEnw5zfaZH3c4cyLJmj+VY8wPUjaAohweaoLIVkCUukIN1EbEkPtFdw3iOoQUpSTMdRdCxnCnawDOC77+zX1ZVAEneHKTDpaVZxLRn/MEJCvcCAzKbORMnCbISqWoB1I/IoFiHOqYh4fh/2urUgHKgzFKWsahJJdupBt35PGg8T0edYk06R9pmJYtpLR+KbMI0Gw3JMT+HuEZdMMqSVEs5P4iN+naADLwSqlXpMSmDU5ZgUxfmxUn/2CGFcY4pT2ny5M9I1KTlUexS3/AMI0uRTpA+ECEz6KWsMpCT3AgKHRfxIpphHjJXIPUZ0+6b/+2LbSVqJgC0LStJBIUkuC/KAGLcB0k12lmWWPmllm9ND7RV8P4frqKpMuUhS5S9VJBynQvyQu2X92C1ypZ+1TFN5ctudy7vBGIWGUE9KVTJ0vIS3lzBTBIZyRuYmpVAKTHY4Y637eAGEwkmOrMNKMAoqhtUyErVDa1QEujX5hFipTFWoV+cRZJE1i8AFr+E5QWVSFLplEuTJUyTveWXTr0gdO4dnG0/EJype6UMgkciUwcxDEL9YFitBWnMbPf+3vAWGip0SpSJctIQgCyRt368zBKnMV+djaM+wgpJxGWzuG7wEqoUwdniu4th3iLFRImGVPSMuYBwpOuWYg/En5xYxNQrQxWsaniVODHUORtrqYBJrq0BplGib/ADSZoAPXLNYp7OY4JlfNLCVLpU7rWsTZn/FCPK/UmDeHYglQieEpOogB2D4XLkJIRmUpReZMWXWs81H6AWG0FpEqE+G0eExoB6awhvNCCuEKVAOZQYXOnJSO0M5ogUeLSVzFSyXKGfk/LuICPiWKT5a5YVLR4cxWXUlQfntp9IaUGJ7wQxdIUqWG3zew/wAwPmq8x7wCkx2EJMKBgBRhtUKWYSYBCoZVDqoamCAVSK847wWnT2BgJKV5h3ibPdQI0gB8yZmNucIxTBlzpJSPK+5/QRNo5SJZK16J5xMoMWlzrAhgX19t4Cl4thARIB8QiYhP5vibUNvewaK3R/aZ5ySystyJt1MaliuDInOy0ueot0gfg/DCpCnSoNYH6+sBDwHhqulqCl1Kkp3SCVP6GzRYpmFKKiqYorJs5GgGgDQSpkKA831h8TBodYCvUwVKLXaLJQ1L7xGq6YLS4EQ6NZB3tAWmXMcRxhuIgyJ0LVOgJLxHWY7KVDc9UA9JLmK/QYIJK1ZSTnUT7l4OUlxbnrHVTEBZAcqA9B3O0BHql5fN+UMO5gSlTxIqp2YsNB+3hkJgHEw4/SGhC4AYreEAQ9MkEQ3kIHSAbMNTDDqoZXzgGAWMFpALwIULtE6XNsO0BAxqmVOUmWhTZyx6QSpOFaSSkeRS1brKlF/QFgOkdw2Wy1LOpsNdO0TF1g0gIdZT0SWOVKP6XSfkY9JpKZbZJ8wch4h/WA2P0aF3uD3gRSYX/OU+ukBekYAoXl1M0d8qh6hh9YF4jLxCU5MtM1I/FLLK9UG/tEvB0LSkBUwq67xYJADNAVjA+JEzBcsXYg6voxgzLlP5hvA3HeH5RWJoSynclNn5EiCtAryhxAOFUOhTx1TQgQD8swPxbE0SigLI86sqRz5+jQ9MqALxn03NXV3iKB+zynSl7Zm3/wCRv2AgNNM9AS4172gZWV2bypDDfrAqRLyDKkqbkVE/WHngJEsQ6BDEtUPJMAsCOx5MKeABIVUJSVnKsufLzGzRKk14ZlIKSVZQGfbW2kKlzErD5sqixKXDi7bdo7X1aJQdShrYb9bCAg4mFsfCXlYupShYDdoEeNNzf6iVAhtQPeHcR4jSZhlBGZH4laJBZ2NoE1SFVCCuUlYCtfhAB0CQNYA1KEsggkKXoSlbxLkTUoAANtniqU3Cakt96UlhmDWflrcCE1k+bKmFJ8wAYEPYWu294C+SpxVYRI+zAsYqeA4o9tDu7j17Wg9MxDLZ/wBmAcq1AWZLdoVRUcpestL9P8QBmYmLknUtry3hyixzKpja7a/N4Czqw/KPKbco9LUU2JjtPXBSRcF/aOrmJO4LDSA8u6Wdx1/WGpKiIhzq8J9e3tEOZjKElyddztAWHxDELEcQCA5MCjjqS7Obf594Th1MZi/EmXAPlSdH5nnAFsOlqWM6xY/CDq3M/wBo5UhKSEpDan9P7xNSp4E1VSPEU7sN+X7/AFgFmOgw2iaDoYdgOyzEtERkmJKIBwR6PCFNAQV0MtaWmSgCRdtvWK/UcPSB5kKmIJBSTmPbQxYauTnSErcDfKSD2tAmswaWQxWpOYuQFlyA9rwFbRQzJRH3qlpcuCjMGF/eJlBibZjNYOSQEy1A20+UJmBUlakpqVBwSykZgxs+YaGB1fxJMl/AQWaypZD8y5gLLUVKACvNl8rl7X2F4Cyaxa1rJmSxLSB4iwp2GrJG6ibARBXiSqhcsTJKGuRmVYktct9OsNY7NSMtPKypSTmmFAYEi5Nw7AD5QFkw+cKinzpSE+dQQ4uACAASNX379IquI4ysKKSGILdosvBywqlDWAWodtCPVjAviHB/EOZLZvrdngK2uvUdT1aOCrUbPDNTRrR8SSOux7RHBgLLguNqlkOskcosquJpYRmKg/LcxmoMKeAtOK8TBV0O/X6dYCy50yYoM79LAdYgpEFsLDkACAs+DUOWzlSt1F/lFrpbMBoLQHw2Sw7ju/8AaDtLL3gJYsIE0ijMBIIAVdJsRqR62iTj81QkKSgsuYMiP+Xle3J4D4jKIk5ZaigoDpKbkN0PtAQ8dmzaYJKZBUSfiSGfk4TESm4tKS0+UtBOhY794m4FQLnhKxUT/DKiC6g7NZmdvNFlosFTLCk+IuY/+4cze8BGoK1MxIUnTYxPRHJckyw2QZbsE/2hUlSVJzAEDd9oBxMOiGkEHSHGgKlPoq5L5alKyNHQzMOmp2gXWq8ZKftdPPExAAWpBseQAB3e8WnCftAUc6ZYkgMkgqf56wupkSkKUtCUmYbkk6sOp6QFJl4LJUQQKiWPzLsPcxNqa2klApUyy51uRz1gRxPiylKKQWSOXOFYHwqpbTal0oNwj8ahzV+UfMwBzD6iVNSqYhCQlJYKa7gByLa3ipIJmTZ5e6ZSyCe6QT1so+8W3HssqR4aEpSGcABgOZI5desVLhyc1UAWaYFSy+nmH9wIAtwBW2nSDqR4iOpFlD2aDwqUkcmLf5igBSqaoOU3lqt1HXoRFtVlny0qls69UpsQWv7fOAg8T1KchSFAn9NfTt19IqTQexCgcEhSQx/Ebhrd/RoDLnWy7bQDBEdTePNDskCAmUWHlRvbpFswmjSgAgB9T0MC6FUggPq2zlR9IuOHUSygBIyp5rSc3sP1gHacAM/tv6QTQcgcjsm3uo7CG5SUywSC53WdB++Qgf8Aaislh5DorderEjZI2G/bUH1THVmV5i7h9BYiwbRrD1O8QqpbkISPMtQsQ/lcFSiBsw7OQN4RX1NwiW6lGwDszWu2iRa5+cE6Ki8J5izmWRlUrboBySD76wEWowlZWnIoJllipNxofw5SBeDCKGWk2zag/ET+sQkThNBbQbjof1/Uw3iU5UuUZktRcXL/ALsBAS5yJyf9OYVupyF5fKncBmflHESlAgqR4auYBynk4FoAYDi4nTAkykuCTmv3/frF0p0AB3UOj2t0gIsuWoDzADk2hjucRODquhQI5bde0RDLV/tn009ICOrxVAkhMsNp8SuXZPzgJi1NNY+HNJJIATlSb9w20SOKcTMpGRBPiKbQXDlvcw/gGGTJSCuerNOVcpJsjo3PmYANgnDiJR8SoCVzNQNUo7DdX0g0QGz89D++8SZ5ANz6EfTlEepqGTdw7gWt6k20gKHxbWBS2sQLC1wR2Om8VOTNKVhQ1SQr2LxZsflqUu9yfKLAb23v3ivVtP4am6f9wFnx7D0z0iYhswSCL/ENd+8AcLr1yVNdt0/pfSD/AA3UJmSwhTOkECzlr/O7Q9imBCaXSlKCNFaBTjRQ773gI2Ky5cyUZiShKjsSpyNuQckbcukVddMoapMWCmWuQCkhiC5Bf3senaHaXFwpZSUEqOmQE+yA/wCxAVdMsmDeEYIpZGcDL1V9MrmLbguGyJmZSSnMgspByul/zBNg/TtBZdIdEeR9WbWAg4VgkmUPhzHUW+Yc29YnVFeEpJUQByBva9zEZSvDDq7lSvb9iBtDTKrFBYBTISfKd5hB+L+kEN6dIB+XNXPusZZWqU8xrmUNxE05ywsG+I3vt6/SJ8vDQB5mJ9bXLd4f+zkBrm/buICPh1AiWQEuDqSRc9zq19oaxOaVOhKsvMjXtE2qmZUkn66coE4cRMVmTq7KB29Bo521gCMiVkQkJ1I+HfqXEPYlQqmy1S0kAqDEnRurQullsMpJJd76nQbaADYQ8lBJ0Ibcb/J4CJguDpkBkG5+JWW6m7k2+UGJS9ARfpof3yhEmQWYkcuUSUp2/wA/KAG4lQzCEmnyoWFhTl2Z/PYakh4cNVWC32dB6+Jr1bLBQBrG8KtAZxj2NyqVZmKAmVLDIj8EsahSjutjp1inYhxfWTlBSpxS2gR5QPQa+rwOxArXNWsuokkksd94jKQRqD7QEheJTy7zZhcufOdeesdOLVH+9Mto6ywHQEtEcAMXN9ut/laJ3DuHfaKmVKI8pU6/6U+ZT+gb1gLrhOFrMlC6gvMUHFhZKg4zc1ekCONsICES5qeeRX6HoLH3EXiYA5OUMPKx3G2u0RcWoBPkzJdw6TlfYhimxD6/rAZjhFZ4UwHUaEcxF6op/iBQCvKeemjlv3taM7mSyNQx5RZ8GnhMnOsHKkFTgs/8p6E29YA7jSqcS808hKki2Visu7DY3/zpFQm1M6ozJkJyIAdSQsAqH86lEFQ/l0HKFT/MhdRPS65xPhuTa7ZgNwNB/T0jkuqlo86EpK9yvzMeSZZ8gAOj5vSAlcDziipCFAhE1BSzWJSMyTfViPnFzrKtUtJVMICb+bc+n70jPDjE1U5M5ayVS/hfQckgaAXiy4DSzalaZlSWkjzJB/GRoS+317QEbFKorR4k7MJD+RAsqbyUr8svbmducBa7iKfMtnKENlCEeVIA0AA0g3xhi7BdOlypZCpj/hDApQn5En6RTYCyYFxfPkqHiKM1B1CjcdjtaNNp5yZqErQQUkOCPo/OMPaND/h/WkSJgUo+Ugh9gHdujQEjjXFciUyUOZqyCnLrY625m3/UHcEwxUqUkrHnV5iNbkXfqYDcMYX4s1ddOBLn7kG2VNwlfcj6nnFrM0JSZi2ygc2N9IBqpmiVqLnlqzaczD0pRZ3udNO7RXF4gVKKn1NhmvqwF+0G6CZmDklrN1Oum0AVQH/vEiSOkNU0snWx/SJaJdr3gOBMOZekdCW01jlusBmNRQZGcpUHZRYAjdjzd/TWK3i5QHGUEltNE9R2bteD2PV6kuQNCAAeu7WLHL8oqFXOJHns9xzYwAtaLnlBThjGRSzc5RmChkV+YJJBOXa7D2iYnDk+E4sQL9SdR02A7QSwXghU5PiKORJfKGuWs59fpAXOkq0zkBaCGULHmOri3aEomkHK9hvoL6ai94rFPXJoV5FA+GVMX+HlmABJ/uwi1zAFICgAEkO4vYX/AM26wGe8YUBRPKktlmFx0P4gLc394CpnqErwgWzrBIJ/KNOTPF34xk5kSpjhIQokqfQNoH1Nrc3im0FCZylKAZI/xp+94DyDOUliUFPwgLykD8LpSp8thqG0hM+QrdMp9gkh+VgmJq8LdTJUoiwAu5LD9+sW7CsDlUqDOmpGZIfnl566mAGYRw8lAE+sygJDpTbKBsVsLq6e77DeJeKvHCpUoESyfiV8SgNOwiBxBjsypVctLB8qeXUncwHaAUSTHimFS0PEuqSBYcu/e8AxTUyllh294vPCOHpmpMtIJQGSuYAwUBmURfUKUpuZSOsM8L8JLmpSuaVS5R5WUt9hyHWLquoRJQESglI0YaadtYCTPXcBNw3qLwJ4nnlMsJCsrm4vdv8AMFMNplKAK2S+jnf+2sTJuCCYbrs2n73eAzynlGzXYPm1AJdz3vvF1wOUSm+zW2t+kPyuFkBTgt6/ppBenkJlhgCbX9PpAOISA1odKuUQ5tYAMxLd9hpFaxXilKVBElJmzVHKJaPMf6mGjQFsXUj/ADHAsc/n/iA2GUMwpC6hTKIvLToP6jp7e5gsFp5JgMzmShMWZiyCGNtDlJzIPVW3qYDTqbPNSCzOwSCWATe52u2sWCuSk50SyGlrVLIJL2PxF21sfXpAuhp/NMWsqSXYv8PMsfxXIA7C8Ao06zMRLRqSlI8rau56neL3WTUSJNiEpSGcvbQCAHClJnmmYU5QhPlPMl0g66gfpEPjXFBkyhRBzg2sfW9hb5QFa4iq/GDqWCUOw53O7QU4ExgqBkLV8N0Py5dAPoYqc9QPM6nTeE4VWGVOQsFmNz0Nj8oC5cdUxVLRlUW8QuCbXS+1rEH5RAwUfdiSL57MEnMSS57hnvE7Fz4+SVIClKdwQXszOo7AQmZjUigSZcsCdUt5lhvDQfyuNW5e8AaRJk0aDMnqZR/Fv/SgC79uUUTiPiBdSptJaSco3PIq6xAxDEZk9eearMfkOgA0ERgCTAcAh6TTk9B9ekS5OHnLmPRg4ffbXQQUp6XMrIlHm0AGpUOz6uz2EBDkyMgGUXNufcNz6dYuvDvBrNPqgCWdEnYciv8At7wU4d4dRTfeL8817ckbks7E/SLAtVuvLm8BFqqgggt5dDyHbpEWkpgVGYouA7ObXeKvxZjSvFTTytvi9WLP84s6T9moi5LoRnJ1L9feAptVjC5lcEpWcoWEselvrF+pKhaQ2v1tb1EZdhafOhRBczAc25JIvo28akJanBDnn++cBLXUaXZ+sM1NSUDzWA1V03MITMFwWfmRr2iu1c6ZUzfsyCUy0/6yxqAfwBX5lfIXgIlZWT66aZNN5EJUyp5JYdE/mPT6RYcNw+moE+Quoh1zVB5itySptH2FoZkG6ZFHKskFIABypL/EoghtXc84L4dw6lKs9QRNmNcOfDHYKNz1PKAHyaioqrSU5Ui/irsjW4SBdduXvE0YCd6m/SX/APqC00qZtBoG2EQymZz+QgM0w6pKaubLyt4qRMS/l8yAQ9+Ye0TaUEJ1sTmUAXB1BI6lxDfEHD6ppABSlSPhW5uzlQUGt0Z4mYfhk1KEJUsF2Q4DB3dyHuX3gLHhNNkpgC4K/MTpbZ3uLRQOKKUhK7XDEO5JD6hTXt13jSKleUtsGHyil8YF0EfLcdj7QGfqmFy/XtD1Nhi5pcMlAAK5i7JSDuTv0AuYfp6AMVzPgTqRqol/KH0PU6fKEVlQqYEoSgIQPhQDbufzK6mAl1eOCXLMikdKT8c02mTPY+RPID+8ApcknQEwVoMNBIKz6DfTeLTK8nkCQ2XkHvZif1+UBTKfDVEjN5QS1/20FaOhQklr7ai7dX0POCU2UNbpYNYuCN20I/zD2G4UtaiMwzE25AEXJ5sIBhFFMUoJksomzNoOZLvru8XfA8Kl0yWBCpjeZZtrdhyFoRSUiJAKJaXL+ZXN/wBOkTpaiSW9YB8zOdrX+usRq6aQkrVoL6sSdmewvEiZJU2gPygdj6fuG5luo/SArOAYaZ9QJhAIfM73IB3B7N6wf4/qWpSgHzLWlA6uQW9hEzh/D/Dlv+JQd309uogNxlSTJ65KUhkpJWXOp0GnrAVmiBM5IAsFBn5k2toDGkTZoa3703ioYThBTNQb/FmAzOHa3tF0paVcxWUMOd/mDAA8frVoCZcoAzJhCJTszn4lNsEjeCmC8PZEJSolOpUSfOsm5UXFrwXlYKiWvxWzTcuULUxyjUhI2fcx6omKdz+/aAfkhMpOWWlhqW3PNR3MclTH9+cREgu/pzh05nDQBRKB1hPhiIEupLXiR45gP//Z" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="244" border="0" width="167"></span><br><span class="" title="Edited"></span></div><div align="center"><br><font size="2" face="Mihan-Koodak"><span class="" title="Edited"><font size="2" face="Mihan-Koodak">"قطعنامه"<br></font>نظر به اینکه</span><br><span class="" title="Edited">ما ضعیفیم</span><br><span class="" title="Edited">برای بندگی ما</span><br><span class="" title="Edited">قانون ساختید</span><br><span class="" title="Edited"></span><br><span class="" title="Edited">نظر به اینکه دیگر</span><br><span class="" title="Edited">نمی‌خواهیم بنده باشیم</span><br><span class="" title="Edited">قانون شما در آینده باطل است</span><br><span class="" title="Edited"></span><br><span class="" title="Edited">تهدید می‌کنید ما را</span><br><span class="" title="Edited">تصمیم ما بر اینست</span><br><span class="" title="Edited">کز زندگانی بد</span><br><span class="" title="Edited">بیشتر از مرگ بترسیم</span><br><span class="" title="Edited"></span><br><span class="" title="Edited">نظر به اینکه</span><br><span class="" title="Edited">گرسنه خواهیم ماند</span><br><span class="" title="Edited">اگر زین بیش تحمل کنیم</span><br><span class="" title="Edited">تا که باز</span><br><span class="" title="Edited">غارت کنید ما را</span><br><span class="" title="Edited">مصممیم که زین پس</span><br><span class="" title="Edited">از نان شب که فاقد آنیم</span><br><span class="" title="Edited">کسی نیست ما را جدا نماید</span><br><span class="" title="Edited">جز شیشه‌های ویترین</span><br><span class="" title="Edited"></span><br><span class="" title="Edited">نظر به اینکه</span><br><span class="" title="Edited">با تفنگ و توپ</span><br><span class="" title="Edited">تهدید می‌کنید ما را</span><br><span class="" title="Edited">تصمیم ما بر اینست</span><br><span class="" title="Edited">کز زندگانی بد</span><br><span class="" title="Edited">بیشتر از مرگ بترسیم</span><br><span class="" title="Edited"></span><br></font><br><span class="" title="Edited"></span></div> text/html 2020-05-09T09:50:21+01:00 hmohamadi.mihanblog.com حسن محمدی ژیلا مساعد، عضو آکادمی نوبل ادبیات http://hmohamadi.mihanblog.com/post/1368 <p style="padding-right: 50px;" align="center"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><img src="http://khabgard.com/wp-content/uploads/2019/01/Jila-Mosaed.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="256" border="0" width="384"></font></p><p style="padding-right: 50px;" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak">ژیلا مساعد نخستین شاعر و نویسنده‌ی مهاجر و خارجی‌تباری است که در تاریخ ۲۳۲ ساله‌ی آکادمی نوبل ادبیات به عضویت آن درآمده است. ژیلا مساعد در سال&nbsp; ۱۳۲۷ در ایران متولد شد و در سال ۱۹۸۶ (۳۸ سالگی) با دو فرزند خود به سوئد مهاجرت کرد و ۱۰ سال پس از ورود به سوئد، اولین کتاب شعر خود به زبان سوئدی را هم منتشر کرد. از ۲۰ کتاب و نمایشنامه‌ای که ژیلا مساعد به زبان سوئدی نوشته، برخی به چندین زبان دیگر هم ترجمه شده‌اند. آن‌چه می‌خوانید پاره‌هایی از سخنان ژیلا مساعد در مصاحبه با روزنامه‌ی آلمانی تاتس (۱۵ دسامبر ۲۰۱۸) است که دوست بزرگوارم <font color="#000000"><a href="http://khabgard.com/tag/حبیب-حسینی-فرد/">حبیب حسینی‌فرد</a> زحمت برگرداندن آن به فارسی را کشیده است.</font></font></p><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font></div><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><strong>ژیلا مساعد</strong>: من با زبان دوران بچگی خودم رابطه‌ی دیگری دارم که البته طبیعی هم است. وقتی من به سوئدی می‌نویسم، گویی در یک استخر شنا می‌کنم، ولی نوشتن به زبان فارسی برایم مثل شنا کردن در اقیانوس است. ولی خب، ابتدای ورودم به سوئد تنها مسئله‌ی زبان عمده نبود. در آن ایام، صبح‌ها که بلند می‌شدم، غولی را روبه‌روی خودم می‌دیدم؛ غولی به نام زبان سوئدی، فرهنگ سوئدی، هوا و اقلیم و طبیعت متفاوت این کشور. و من شروع کردم با این غول صحبت کنم.</font></p><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font></div><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak">و شش سال بعد از ورود، شروع کردم به نوشتن به زبان سوئدی. احساسم این بود که باید برای نسل‌های آینده روایت و شهادتی از دوران خودمان ارائه کنم. من در پایان دهه‌ی سوم زندگی‌ام به سوئد آمدم، با دو بچه. آمدنم هم داوطلبانه نبود. وقت ورود نه پولی داشتم و نه کاری و نه آینده‌ای، و نه زبان می‌دانستم. به این ترتیب، من به صدای میلیون‌ها نفری بدل شدم که خانه‌ی خود را به‌اجبار ترک می‌کنند، در جهان به راه می‌افتند و می‌کوشند تا سرپناهی پیدا کنند. و نوشتن من به سوئدی هم با این انگیزه بود که شنیده شوم. ما و زندگی‌مان باید بخشی از حافظه‌ها شویم و فکر می‌کنم که با نوشتنم در این زمینه تا حدودی موفق بوده‌ام.</font></p><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak">من در کمیته‌ی داوری نوبل ادبیات، از میان ۱۸ کرسی صاحب کرسی شماره‌ی ۱۵ شده‌ام که برایم خیلی معنا و ارزش دارد. قبلاً&nbsp; خانم کرستین اکمن صاحب این کرسی بوده است. سال ۱۹۸۹ که آیت‌الله خمینی فتوای قتل&nbsp; سلمان رشدی را صادر کرد، اکمن از آکادمی نوبل خواست که در حمایت از رشدی اقدام کند. ولی آکادمی کاری نکرد و اکمن هم به‌اعتراض، علی‌رغم این‌که در آن زمان استعفا ساده نبود، کرسی خود را واگذاشت. بسیار خرسندم که حالا من همان کرسی را در اختیار می‌گیرم که روزی کرسی اکمن بوده است.</font></p><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><font size="1">از خوابگرد</font><br></font></p> text/html 2020-05-07T08:40:40+01:00 hmohamadi.mihanblog.com حسن محمدی فریدون آدمیت http://hmohamadi.mihanblog.com/post/1367 <div align="justify"><div align="center"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMSEhUTExIWFRUXFxgVFxgYFRUXGBgYFRUXFhUVFxcYHSggGBolGxUVITEhJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGhAQGi0dHR8tKy0uLS0rLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tKy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLTctLf/AABEIAO8A0wMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAFAQIDBAYABwj/xAA8EAABAwIEAwYFAwMDAwUAAAABAAIRAyEEBRIxQVFhBhMicYGRMqHB0fAjUrEHFEIzkuEVYvEWY3KCwv/EABoBAAMBAQEBAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBQb/xAAjEQACAgICAgIDAQAAAAAAAAAAAQIRAxIhMQRRE0EiMmFx/9oADAMBAAIRAxEAPwAToUjGwkT2LgKGkHmu0pziuCAGwUxylKY8IGhlLzU4UFNt1OEFDgeEpz2bXgqF7oIiL+/okcJG9xz5lJiHTeCrHTmqeo3npueeynbimBoJe3cjcf4gFIdMSpIn39uSrVnatybRA/gpcRjGEEd5yA8yqrnDgbREzyNvzqqCmSNN/RPZ+BQMMCPRSDmgBzhyUmFHiCYFNhfiHmkAaes9TN3ea1D155jMRU72oAYEpKNgaWnVsou8us03FVP3KpjMXXbcOT+N3RLZr3uuEXbHdrz7JMwrOqAPmFu6dWWKJw1Y0DqwuVFCWpCaFKGOXJJXJiLRSsTBdOBWpIrguanSkQMY4prlJKYSgaQxp6KbvoAm99lXNXoqdWu6pLKd+buA6BTKSirZUIOTpFx+LAI242FypH0KjxLfDeSNzyUmWZcG8PMxutBh8LbkuPJ5X1E9HH4qrkzAyAugkkn1UzMgaOHy91rm4QBI+l0XM88/Z0LDH0ZU5K2DI6/RD8RkwBtY26eq2laiqVegTyj5ojmkDwx9GR7qrSkg6h135WKrsxYcbTM3B3/8LSV8OPIoBmmDDjLfC8bHn0Xbi8j6ZyZfG+0WqEuE2VnBDxjzWewmaOYdNSwB9STzR3BVZLSBubLqaOFqjUOC8lzrMXMr1ABxK9ZJleNdop/uanmVphSb5Il0cM2fvAUgz+p+0eqFt1cvknw79p9l06R9GfIQGe1DeB7K7S7UV9MABAmtd+0+ys0XPFww+yl44+hqy6/Pq3JJ/wBcrdFSe+of8fkmHvP2n2S0iHIQ/wCuVui5D9NXkfZKj44hyelA22TgmsEhPhcpQ6EwuUjgo3hA0Ne7hG/5/CkxeB0NDtcEySCYtw/OiXLKfeVI39bW4DzVLtLjiXFhaIvfew2CV0XFW6BxxDqr+7bYf5HnHIrTZbgNDQAIH8lAsnw4JB2HHmtpRAIgDb5rzvKyNuken4+PVEuEww5q+xnD+VHh6Ub/ACVynS4rkOtDRS6p3dKxTadoUn9s53A+yrRsHJIG1qY9VSqM5jdHKmBI3gKB9AHchJwoeyZnMRhiOFkHzHCSJAWwr4fqhmNwvhtsnCVMmSs89zfDSdXETPVE+zeJ1tNMm4u0nZvIRxUmPoQdlQyJvd17mRyI+IcpXq4Mm0aZ5vkYubRosvzKC5j9wdxsVl62Ba+tUJgy4o9nzRTqB7GaQ4fygOHq+I9TuVsjjZIMIwbNCeMM3kPZS0oKtNbAhFsVAiph2zsETw2Hb3Z8IVOvuieDP6aTbACVaQlc2nyCnqtuUxqYDe66LlK1ciwCzE8KMJwPBBJKFFUm8GE5PqUpbaCf45pDRf7L4ZuovgSAb8bcCs3ndMd67cnewt6LY9my4MdqAiOXTmgGNwnjcfzqoySpG2FXIjykQB6R1Wuy1si6zWDZZvl9fstPlbrBeXlds9eHCCVJgsrzGdJVAunpeQrjK9rCVEaKZZpg8D7WUz2P4lxCrNxDthbmmvLuZPmVumkZ6tv6JXYU8lSxDQNz9f4Vmmwu4pr6DAbm/mplFP6KTp8sphg3j3VKu0dd7olXiNwAgOMxhaSLu/Pmo0Y9kZ/MqXiMDj8kJpYYGoAecgfSUYzHENNQcNXA7gqixn6gPM84PounE2jHNTRpK+C7yhpnxN4EXgX9lgsbgywmGODQTO53jYr17KcLI5nTBk35X9lnu0eUFxJBdbccLf8AC7k3R5Ukee4TEwYO6MNqAhA8ZhjTfsbnlyRPBvstGr6IsZW3RDCf6ZVCpclE8G0d2VL6AF1RcpoUtQXKjKAZIGpUwLkCCDXJ7TyTE4IAkanUqW52Jk34+iQkLmkk2bP8RxEJMaNT2coS10uJJ2G0AieO5VXNMCGyL8SSeMXMq/2eed4PCBG33spc5w06zNy35cRZZ5FaNsTqRnKTduSJ4GrpnogdCppncx+fdOweK1VHt5QTy22nmvOlCz1FOjXYaqCef0ROhUbMenBZDBUKxvYcQCTE9YUuIy7GPB0mmwcw5OONL7CU2benTBG6a2jJIWRy1uKpwHXaBuHifZHsBiiTv91bkgSl2EJa1sH1+izGb51pLmgWA3/LyjWKBkzYHZDW92zVUeA5wnTb6KXkSdBpxZnaGHxdeHNmk2Zl0mf/AK9ERqMFMeJxqOIudtuQCirdoGNB7x+kEgcf8ttULHZt2gl7mt1gNO4Bi3G3BaKMp9InhdhXP8GHlpYb79fIjmqOXPIqMDhfVx/lWMkxBqt1EgyeIOoeXMKtjaZp1y69yDcql6ZMlxZ63TwwYdXO4v8AJCs2zJkwSBPt1VrE4odxT1bloIN79Fnq2H7xzmvGlzTqb1abG/EhdEp1SOGONyTZje1rgHS1jYnfjz4WQjLsWZniu7XYsOruYw+FhjzP+R97IThqxB3XRGL1OaT5NFqRTAu/TKzmHxclaDAu/TKGgKNXcpkp1TdNhTQDtPUfNcmkdVyACDTsn/n/AAmgc0soHRIVawQO48heLqpqspsHW0nh+cUmM2WUNiZN9rXj7IscE18ct+sRz+aAYXEM8LRxE2BueU8bAoxgsZdpI0tIgeSz2X6s1jB1aMLmzDTq1ABaT7KuMKAaZbxlx6mJMzy+iO9s6GioHAHSZ4Ty5KqwsdSgzYSIG0bG658kdUd+N7FQdo2tMF0X9/JT1u3lLuyxpcXzc6CQOV5uhuC7OjvC/cjiSDM7mCtNl2U02uJLASeTAPms18a/prrNlDLM7e654jjLbeRRLL8xAcQbEH3HD+Vadlmhpf8ADw634Sd0HZhYqtG8m/0WEqvg3gr7NDj8eSJiBZAq01HbkAxBiY5xNgUddR1NM3shGDp6XEOuJhS7fI9UJQyIFrmvEgkE6muOqNp0lMdksS1rGgHgGwD5krR0ny0AH7pHUytFJtEKHJmKOWGiS60xG0C3LqgWeU9UOP5B6LaZlIBt9vVZvMqUhxBG0idiOfotMT/MjIqQZ7M4wYoNBEClTFMzxfcg/wAe60WfYQFpcAA5g1ewv8pWZ7D4X9Gq3mWgHqQLz0WizJ0Uqg1STbcbGAqyP8jnguD5/wAaZqOk/wCTj81DCsZiQKr421Ojy1KFjrr11+qPKl2yXCTK2OWN/SKz2X4RxIOkrUYCm7Q4aVnNpgCqhuUgKdUa4kw31TW0H/tKVgdC5LodyXIGXWqQFRNUjWwpGOXMNwuhNJQARy3GxVa4HjccNoXpNHCMfQY0idIH8LyfaL7336n52XouV5gatCnpMEgNPmBBXLn4dnZ4/K1Mf2zxFRpYx/wiSHDjewd1lJkjw5nimLE3mVqO1+UiphtIILqYHqOaw3ZytHhNy07co2WWRtxo6sVJm2wggCAJ+iv6XCFQy0z5o9Ta3TJ2WEIuR1SaQKxOHe8FzjYdbIa8eNunzRPGVu8a8/4gENHVC2VZewDaJSaGroMjYcEMYYq2E8T9EZpUvDq3GyBuOmq6ec+QRqKwlg8UCHSyINyPKURpMa5uprgQgeEcXPcWnwSPWBw9VbPgOofCd+hVRlX0S1/RuYsJkefyWFzt+hjxO4n3st1iniN5WXzPDNLXudMQSQDvFw3qCQFeJXMjK6iXuzIJwgbENd4jG5I2j2S5+/uaNSo43LQAB+4iAgOI7eigxlFlEPhguCRB8gslnPaSvinfqHS0bMFgPuV0x8WTlycc/IgocAet8RKdQ+IeiZWKdht/VelVRPM7ZucAIaOcIzgTLTKHdn8E6uxzgWjQ0F0o52cy44gua0gHiT9Fx07NbRncMbu81bZF1DWo91UfTcZIcRbzV/AYPvCQ1wsJMp0x8AuqLrk2vUhxBmxjbkuRoxWiFqkZuomhSMEqxEkiU17pSkLikAxqKZNjC06CbOII4CRw9UMhOKjJDZUaYpuErPTKQBOoWDmx0PovO8fgHYbGFpEB3iHUGQCrOE7Q1mWs+Baf+ELxWe1a+JYa0Q2zYbEA3ieK5vimk2ztWaD6NnlDoCKVqvh3n7odltPUegRN9M6xbYTHmuVHbCR2IYGMaOHHzQithNJBbPSdrovmFZsfyh1XHsAILgPNOuQt0Stq1A2NDvQSCfNRHKnl2qpsRtPyKvZfm1HSGk8eqZm2csaIaJI6rTVUJOTdC08PoAHA/ZSjYmfPy5FZrF9o6jvgZM7Ijlr6xZ44BP8AiBsOpWbBprsu4WgQdPAzHH0Q3M8L/qD/ALHO9kawAu3oSfkqmPIIrP4BmkW4mTCmH7cGcjxOq/Q+WglwBLiesbDoqziXPJdvxRXEhoc9xiRqbEgSOnM7IfWc0u8M9SREnnuV78U9UeLPtkFVl0XyHDg7i6JdmOyD8ZTrVG7Ux8yCfoiPZjLI+L86KZy4oldhnIclfWd3dMAFwN5IEAceat4bL34d1Sm6A5pg6TY9QUb7I02nEMaTAhxF4m2yn7WZc2hU1Nf/AKmpxBMkbfJRpasdmSbSGraSrvZvChznk81JgqjGsdLZeU3JsJVc55ax0ExYceUqKaY2EMRh6IcfhXKhX7KY3Uf0ne7Vy02FRkQVKxV6Ndh/yHuFapuUUVYpXFqcSuc3aEAN1CNvVJqXeiQjqgCMBDcwolrg4TbkiTAZUtSmHb3RVjTo1XZ7Egta4eR8wFpK1MPlzTct94WF7O1xTdoPwn5LXB76V92HjynmvNywcWepinsrKuJy4PEOki/Ej+EEpdnKfeSHEdJP3Wkq4kSIvPJMNGYMx+bLJNnUmVsJ2fBtqnzJsiLOzlJu8kpKNQt84iyk790zxP8AH5C2i01yQ5Tb7KVXA02EwLi0m6eLMAi5ueg4KarT4n52TH0yXdCJj2WUuWMidiwxjj6CFU7RHucJDviqOFrk3sBHFJhHaqjWnbWSR/8AG/2UGd4vvMwwtIiWtdrcOZAOmfUfJaYIbTSMM0tYtnjmOYBUdwvteRzBm8qXCYNzmF4+FpifmvUu0f8ATH+5r1qtGs1ji8u7tzbQ4TZw6zwWKxHZPHUKjcO6k4B7oBF6ZJ4lwsPVe44uKPGck+SXIc3rUGvp06pY2oIeBx+xhajshgqdStpqklpEDxabkxM9FmMxyt2DqFlYtkAGQbQfwqlSzWtUeBQloBHi9d1mkhcnquYZXQw9bSHuLgJBDr8lNkmBbVq+KXk2GpxMA/RYMdm8TWcapxFRzwN/RXOwuFxTKjqnfO1NdYETPQhUKg92vyc0K9jAcNQjlJtHouy/MK9Kn+lUi+q4B87lCO02NxOJrF1V0afA0AEAD/lbLI+xLKmFYX1X6yJmdvRZ6tt0W+ijT7Y4mPE+/RjY9Fy87zbIa7K1RoquIDiAUiVMLM3h8NTd8DzPnEq1gszqUnhlS4mxRbsx/TrEY1pfRe0aRcuJF+AtxVDMcDqonV/qU3Fp23BI4ItFUHKVUOuNlKCs/kmJOnTyRsPkDcnkAST5DihxFZK8qjisyp093CeSN4LsVmOMgBgw1L99T4iOYYL+8LX5F/RzBUodiHPxL+Orws/2A39Sqjib7FseW4XM3VXBtGjUqmdmtLv4C2+SdjsdWgvoig3/ANxw1eekSvV8Bl9HDtDKNJlJosAxoaLeW6mfVtyC2WJEuZh//RFGg0OfUNRxIERpbc35nZMp1W06r8M50iARJuWGwRzNq0va3iL/AGWS7e4d1N7MSyzg0snmPiAPzWPl4E8dpco28XK1kp9CazRq6CZG4PMcEVrAeFwtNis2zN24im0OGl42nnxE/RFsDiw5mk2I/JXjPE0j11MIMHHf8+aa7FQQwNuT8k2lVDIHxDnPsU5z2zqMTtEppNFppj3m9xb8+aq1qoaCTygcx1lK/FibmAEFzXNBEyLfkdSjS2S5HYLEBj3VHEANB362QvAONTHU3mx1h3kJhrT6SpqNEubrfYbtb/8Ao9eis9i8KamILzwJA8mif5IXT46Smq7ObO/waZvXt/XF4lseu4V/Tu14kdQqOYDxTxEfLZEtetocOS91dUeI+zH9rP6eYfFkvl9N54h2pp6FrvosZjOydfBwRTD6bTOpg5X8Q3HqvZU007yPXr5qJY1VIpSZ5Xgu23clw7kEEQLjh6JnZztb3Ty80g4F0wDw4rcZ32JwuKlwHc1f3MHhnmWbFYXH9jsThCSW94z97dvMt3busHGSLTsi7T9pWYmvqp0+7bEQYkkGSSAtlk/bjCUMDqe6XM1AsBGpx4ei8uNEyfwIHm9UiWExJ2Au6TEBTFOxtljE9sqj3uftqcSABMAm1/JKsqaTf3D1BB9RwXLb4yNmXsB2kxmH1NpV6jA4QdLiJHoiTGPNEUmtc+tUNgASTP16rQdj/wCluIxUVa84ejILS4fqPG8tYdvN3svZsm7PYbCCKNIAxBe7xVD5uP0S+OxudGE7Gf0tqsYH4mxdc0wRI83c/Jek5PkNLDj9OjTaee7v90KSkD+4+6IUXGFo4USpWc5jjxHsm6SP8iU8hx6JRS6oGQRzKixtSGg9fon1nBlybfVDMfiyRJAA4D7q0Swc2X1STzlWc4y9tZhY4WcPZwPhPukyqleef5ZXDiKbwWargxqiWzy1cUTVqhxdOzyCnRLa7qZBa0kkDi1wN1L/AHFWlU0kTxB2JG6NdtcG6lWbX02i/IuiLc5F/RVBhHuiq5sxw6dF4GZOEqPbxPeNnMzQ7XE/9pMeUJXZo+Ih3+2D8yp8GGzYA8bjrz3VrF02mPCBHFZLMkb/ABsBjvqhgHSOM3+Qi6IYHI2g6qhLnDgdh1IFgrGEpD6n6Ij3gawwbnj0S3bF8fINxjCWkNHA/LZFf6b4L9MP5lwn1kn5AJctwZc0CJL5/iy1mT4SnhmNpyAGiPUmSu/wsdu/RxebOlRBmLeKlyt3hIJ8lLjKcyqeDdBjjw+i9ddHkvsIAiVMadrIdUuVdw4I2KGC7HsE+alBi24UTnybCCuqVI3U9l9Gd7QdjcPiJcz9GpzaPCT1b9l4p277I4vCO7yo0upzaoy7d7E/t9V9D/3I2KjqgOBFiDu0gEHzBS1FsfJrXtAE02u6mZPVIvoHFdgMue9zjhYJMkNeWtnoBsuRQWbsPChrtS1HaTELtZKpEtWQX5WRTDulsqm0puJqHYJyVglRdq4treKH4nN2jYqm6kOKdgsHrdJHhG3XqlqkNtsewuf4nDyHJVcwbJDeW/qjlVgaPzhdD8NSlxf1t58/IJpg0MZTgaAOjiOA/aPPiVKKIEAAAcgLKx3fmnNaiwasFZtlNOvTNKrIYCHNcDBaRdBqmT1KQgOBbwIuDbiDsVsDTPHblG6SphpsACCLtPHouXyPHjlX9OnB5Esf+HmuKJD5cIG2oAgeqlfVYASCDy6rUZhlobYgls8frCDVMnpAyN/KfzivFnglB0z2cWVSVoG4Kg8vBIBZy4z1V7NBMNEC2wVzCYDQ0vFzeB5bK3hcuD3S42iSeSUMUpPX2OeVRV+i3kOHDWBx8h08lfZS1GdgNvupmUpAtA2HQKw4NAhfQYYLHBRR4OWbyStlbUI0z5E8P+FTqs0u2uFac3UbBOr0dTbbjbqFp0ZEdVvEeas0zEKPCjU0DlIT42Q2CRLWpTfiq5JG4lXmGQmVGSpsqinLT8TUw4Li0q53CZUtsnYNFI0Xclytf3J6LkWItOpBwuqlWnFlLhqkWKlxTJCS7BlLD7lMxDlJhvhUGKO5WqF9FXTqdp90ZwzIAVLK6PHibooGqJMIkGKbq8PDcpGNjbyUtd0BMpCySK+xoTg0JxapGhFjOpP4KQtULmwlZUKmh2Pq05ELO5phdLmmPDseh6LSBV8dhhUY5uxIseR4FY5YKcaNcWRwlZnA+JIIIMorgKJ0EnZ0Fo22QnJ8vL6jtQhrXX6kHZaPFCGW4XHosfGxU9mbeTlT/FFcuvA4CPU7p4pSuw9K19+KtNphdzZxpELWxwUkBMcDwTgkBE6jpOobHf7prvhUtZ9rKOCQZTQmS01K1qr4Y28lO50BS0UhlaoAENrVSVNXekwtKbn0VVRL7I20Oe65Ee7SpWOiuWcVZBkLjT9k2mIMeyLEV6bYsquKZJDet0Re2JKp4Zupxdz28laZLRcw9OylYuaE4NWbZSRXxPBOphNqm6kAT+gSOhPamgJ4CTKRxChe2Cp4XEJJgyGm5SF6RtNdF/JNiVnAAfymObq8h81Lp5riUhjWtASPK4lRklMYiUlO0pjymIjrFdBhIXJwJhMQ3DcfNTP2UGH4qV6AXRUe2SrtJnsFFSElTt2+f2QwQuhKoDfiuSoCcVQU4hVzh9Oxsn0qnBKvQEVfxeEcd+gUzKQaITw0Bc0IsVCtT00i655skUV3CXKZoUFHdWGKmJCgJwXLlBRyQriUhEoAZVqwLCTwCr5fWcS5r41CDbgDwPUKzTaePonBgGwAlMQpTVxckLkBYjkiUrkxiSmuSlIUITIXiVIEwqVgTsCvSEOIUlUptcaXA+imfSm6BEdFsAlSF0N6lK4Q0+SSk2bn06BIZW7k8VyvwuRYH//Z" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></div><font size="2" face="Mihan-Koodak">دكتر فریدون آدمیت(1299،تهران-1378،تهران) بعد از تحصیلات ابتدایی به دارالفنون رفت و تا کلاس پنجم در دارالفنون به ادامه تحصیل پرداخت و در سال 1318 کلاس پنجم را به اتمام رساند و سه ماه بعد امتحان نهایی مدرسه متوسطه را پشت سر گذاشت. </font></div><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak">پس از آن به دانشکده حقوق و علوم سیاسی راه یافت و درسال 1321 شمسی از آنجا فارغ التحصیل شد. پایان نامه‌اش را درباره زندگی و اقدامات سیاسی میرزا تقی خان امیر کبیر نوشت که دو سال بعد (1323) با عنوان&nbsp; امیر کبیر و ایران ویا ورقی از تاریخ ایران &nbsp;با مقدمه استادش دکتر محمود محمود به دست چاپ سپرده شد. این کتاب بعدها با عنوان امیر کبیر وایران از سوی انتشارات خوارزمی تجدید چاپ شد و در هر بار، با تجدید نظرهایی از سوی آدمیت روبرو شد&nbsp; به نحوی که آخرین تجدید نظر بر این کتاب را آدمیت در سال 1353 بر آن اعمال و در مقدمه خود به آن اشاره کرد.</font></p><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font></div><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak">آدمیت درحالی که دانشجوی دانشکده حقوق بود در سال 1319 به استخدام وزارت خارجه در آمد تا ضمن کار تحصیلات خود در خارج از کشور را تکمیل کند. نخستین فعالیت اداری- اجرایی آدمیت دبیری سفارت ایران در لندن بود.فریدون آدمیت بعد از مدتی تقاضای بازنشستگی کرد و از اواخر دهه 40 تمامی وقت و انرژی خود را صرف مطالعه و تحقیق در عصر مشروطیت کرد و با روش تحقیق علمی و تاریخ‌نگاری انتقادی، ایده‌ها و جریانات آن دوران را به موضوع مطالعه خود تبدیل کرد.</font> </p><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak">آدمیت در نزدیک به سه دهه کار پژوهشی توانست برخی از مهمترین رخدادهای و جریانات عصر مشروطه را در نزدیک به 25 کتاب تالیف کند و از این بابت سهمی جدی در هدفمند ساختن و نیز جهت دادن به تاریخ نگاری علمی ایفا کند. از این بابت وی را به حق پدر تاریخ نگاری نوین ایران باید نام نهاد.</font></p><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font></div><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak">&nbsp;آثار آدمیت عبارتند از:</font></p><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font></div><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak">امیر کبیر و ایران 1324 بعدها انتشارات خوارزمی</font></p><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font></div><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak">فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت؛ انتشارات سخن،1340</font></p><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font></div><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak">برخورد عقاید و تکامل پارلمانی در مجلس اول (مجله سخن 1344)</font></p><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font></div><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak">سرنوشت قائم مقام (انتشارات سخن،1344)</font></p><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font></div><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak">سه مکتوب میرزا فتحعلی، سه مکتوب و صد خطابه میرزا آقاخان (مجله یغما 1345)</font></p><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font></div><br> text/html 2020-05-05T08:29:03+01:00 hmohamadi.mihanblog.com حسن محمدی نجف دریابندری http://hmohamadi.mihanblog.com/post/1366 <div align="center"><img src="http://images.hamshahrionline.ir/images/upload/news/pose/8607/Najaf-Daryabandari[h200].jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"><br><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak">دیروز نجف دریابندری در 91 سالگی درگذشت. از ترجمه های گرانسنگ او «پیرمرد و دریا»، «هكلبری فین»، «بازماندهء روز» و ... را خوانده ام. نمونهء فردی كه در كارش مهارت بالایی داشت و چیره دست بود. علاوه بر ترجمه یادی كه از ایشان در ذهنم باقیست دیدارش با برتراند راسل، فیلسوف، است كه شرحش را نوشته و با لذت خوانده ام. به گفتهء میرزایی سردبیر نگاه نو: نجف دریابندری در خانواده‌ای از اعماق اجتماع زاده شده بود.&nbsp;او&nbsp;مدرسه را از پنج‌سالگی شروع کرد. حتی دیپلم نگرفت و قبل از پایان تحصیلات به شرکت نفت رفت و در آن‌جا استخدام شد. سپس به انتشارات «فرانکلین» رفت و به مدت ۱۷ سال در آن‌جا بود؛ هم معاون فرهنگی بود و هم سرویراستار. در&nbsp;سال ۱۳۵۴ از آن‌جا بیرون می‌آید و از همان سال همکاری‌اش را با رادیو تلویزیون آغاز می‌کند تا انقلاب. در این مدت او سرپرستی دوبله فیلم‌ها را به زبان فارسی به عهده داشت. بعد هم آقای دریابندری خانه‌نشین می‌شود اما در همه این سال‌ها تا زمانی که دچار سکته مغزی شد، ترجمه می‌کرد. او قبل از انقلاب ۱۴ کتاب ترجمه داشت و بعد از انقلاب حدود ۲۱ کتاب که تالیف و ترجمه است. و در &nbsp;۱۸ سال اخیر چهار بار &nbsp;دچار سکته مغزی شد که به گفته پزشکان، &nbsp;تحت تأثیر نارسایی قلبی بوده است. سازمان میراث فرهنگی در سال ۹۶، عنوان گنجینه زنده بشری را به نجف دریابندری داد و از دانشگاه کلمبیا هم به خاطر ترجمه‌های برجسته‌اش به او نشان ویژه داده‌اند.<br></font><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak">میرازئی خاطرنشان کرد: هرگاه درباره آقای نجف دریابندری صحبت می‌کنیم باید دو صفت را بگوییم؛ یکی خوش سلیقه بود و دوم لحن مناسبی برای ترجمه‌هایش انتخاب می‌کرد. شما مترجمانی را می‌شناسید که ۵۰ کتاب &nbsp;از ۵۰ نویسنده ترجمه کرده‌اند که همگی یک لحن دارند. اما آقای دریابندری هر کتابی ترجمه کرده یک لحن دارد. یکی از آثار مهم او «تاریخ فلسفه غرب» است که در سال ۴۱ منتشر کرده است و تا زمانی که این کتاب منتشر نشده بود، ما کتاب درست‌ حسابی درباره تاریخ فلسفه غرب نداشتیم. «وداع با اسلحه»، «بازمانده روز»، «پیرمرد و دریا»، «قدرت»، «متفکران روز»، «معنای هنر» و «مستطاب آشپزی» هم از جمله دیگر آثار او هستند. </font><br></div></div><br></div> text/html 2020-05-02T07:14:41+01:00 hmohamadi.mihanblog.com حسن محمدی حال دوران http://hmohamadi.mihanblog.com/post/1365 <div class="b" id="376P"> <div class="m1" align="center"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><span><img src="https://persianblog.ir/upload/601f631a-8a0b-40f0-90d8-a4edd5e3fee4-8026131.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="280" border="0" width="375"><br>دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت</span></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font></div><div class="m2" align="center"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><span>دایما یک سان نباشد حال دوران غم مخور</span></font></div> </div> text/html 2020-05-01T19:58:22+01:00 hmohamadi.mihanblog.com حسن محمدی پری صابری http://hmohamadi.mihanblog.com/post/1364 <div align="center"><img src="http://filmrooz.com/wp-content/uploads/2018/04/IMG_3757-1170x640-1170x610.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="226" border="0" width="435"><br><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak">پری صابری کارگردان تئاتر، نمایش‌نامه نویس است. او گروه تئاتر پازارگاد را ایجاد کرد و تالار مولوی را در تهران تاسیس کرد. صابری نشان لژیون دونور فرانسه را در سال ۲۰۰۴ دریافت کرد. پری صابری پس از پایان دوره متوسطه برای ادامه تحصیل در رشته سینما و تئاتر به پاریس رفت. در دوران دانشجویی فیلم کوتاهی درباره یکی از رباعیات خیام ساخت که به عنوان بهترین فیلم دانشجویی ۱۹۵۴ در فرانسه برگزیده شد.<br>صابری در بازگشت به ایران گروه تئاتر پازارگاد را ایجاد کرد. همچنین در سال‌های ۱۳۴۷-۵۷ مدیر فعالیت‌های فوق برنامه دانشگاه تهران بود و تالار مولوی را در تهران تاسیس کرد. او پس از انقلاب ۱۳۵۷ به خارج از ایران رفت. در این سال‌ها نمایشنامه "من از کجا، عشق از کجا" را درباره زندگی فروغ فرخزاد نوشت و در ۱۹۸۱ در لس‌آنجلس اجرا کرد که بسیار موفق بود. سپس آن را به انگلیسی در جشنواره هنری بازی‌های المپیک اجرا کرد که همچنان با استقبال مواجه شد. سپس تصمیم به بازگشت به ایران گرفت. در ایران ابتدا با برخوردهای خوبی مواجه نشد اما کم کم فعالیت تئاتری خویش را از سر گرفت و نمایش‌های "من به باغ عرفان" درباره زندگی سهراب سپهری و "هفت شهر عشق" را با الهام از عطار نیشابوری به صحنه برد. در پی این موفقیت‌ها آثار دیگری را نوشته و کارگردانی کرد.</font></div></div> text/html 2020-04-30T08:35:29+01:00 hmohamadi.mihanblog.com حسن محمدی اردشیر محصص، هنرمند سرکش http://hmohamadi.mihanblog.com/post/1363 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/e48e_slideview2.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="413" border="0" width="226"><br><div align="right"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="justify"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="justify"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> </p><p dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%; direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size:10.0pt; mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">طرح های اردشیر محصص(1318 لاهیجان-1387 نیویورك) بیش از هر چیز بر تضاد استوارند و به مفاهیم اجتماعی و شاید در سخنی بهتر به رابطه‌های متضاد انسانها در روابط اجتماعی می‌پردازند. تضاد حاکم و محکوم، تضاد ظالم و مظلوم، تضاد میان بهره‌کش و آنکه مورد بهره کشی قرار گرفته است، اما او از داوری سیاسی به دور میماند و به گونه‌ای هر دو سوی رابطه را درترازویی متعادل قرار میدهد گویی حاکم و محکوم و ظالم و مظلون به یک میزان مقصرند. طرح‌های او با تکنینی خاص، قدرت زیادی در بیان حسی دارند و از اینرو به شدت اکسپرسیو می‌نمایند. نزدیکی حال و هوای برخی از تصاویر او به آثار دادایست‌های دوران جنگ جهانی دوم مانند جورج گروس میتواند او را حتی به گونه‌ای متاثر از دادایسم معرفی کند.از سویی وهم‌گرایی و مالیخولیایی که در آثارش دیده میشود پهلویی به سورآلیسم میزند. رگه هایی از هنرمندانی مانند گویا،&nbsp; دومیه، تولزلوترک و حتی هم دوران‌هایی مانند استاینبرگ و توپور در آثارش دیده میشود و همه نشانیست از دانش عمیق او در شناخت هنر مدرنِ جهان. اما او تمامی انچه داشت را به خدمت گرفته بود تا با هنر سرزمین خود در آمیزد و شگفتی آفریند. او به شدت از مینیاتورهای قرن </span><span style="font-size:10.0pt;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family: Mihan-Koodak;mso-bidi-language:FA" lang="FA">۱۸</span><span style="font-size: 10.0pt;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA"> و </span><span style="font-size:10.0pt;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak; mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak;mso-bidi-language:FA" lang="FA">۱۹</span><span style="font-size:10.0pt;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak; mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA"> و بخصوص تصاویر عامیانه قرن </span><span style="font-size:10.0pt;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family: Mihan-Koodak;mso-bidi-language:FA" lang="FA">۱۹</span><span style="font-size: 10.0pt;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA"> مانند نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای و تصاویر چاپ سنگی و عکس‌های دوران قاجار بهره میگرفت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt;"><span dir="LTR"></span>. </span><span style="font-size:10.0pt;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak; mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">دست‌های بریده و سرهای از تن جدا شده در پرده‌‌های مذهبی و قهوه‌خانه‌ای الهام دهنده بخش بزرگی از جهان تصویری محصص هستند.</span></font><br></p><font size="2" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size:10.0pt;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak; mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA"></span><span style="font-size:10.0pt;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak; mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA"></span></font><p></p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--></div><br></div>